Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
Geschiedenis van het LMK St.Joseph

Mei 1924. In het kerkelijk zangkoor van de parochie St.Joseph te Waubach was onenigheid ontstaan. Dit had tot gevolg dat een deel van de zangers besloot om een eigen koor op te richten. Op 2 mei 1924 kwamen dan  een aantal mannen, die het lidmaatschap bij het kerkelijk zangkoor hadden opgezegd, in lokaal Herberigs bijeen om het oprichten van een profaan koor te bespreken. Onder de voorlopige naam  Waubachs Mannenkoor was weldra een nieuw mannenkoor een feit.

Later in hetzelfde jaar werd de naam Mannenkoor St.Joseph aangenomen, en als oprichtingsdatum werd 1 juni 1924 vastgesteld.

Bij notariële akte dd. 17 november 1989 werd de naam gewijzigd in: Landgraafs Mannenkoor St. Joseph.

Lees hier de uitgebreide kroniek 
van het Landgraafs Mannenkoor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spiegel historiael van het Landgraafs Mannenkoor St.Joseph

Bron: Jaarboek 2002 OCGL/Heemkundevereniging Landgraaf

(Geredigeerd door J. Reinders)


 

INHOUD

Deel 1:     De eerste 25 jaar (1924-1949)

Deel 2:     De jaren 1950-1975

Deel 3:     Recente jaren (1975-2002)

 

 

 

 

Deel 1:     De eerste 25 jaar (1924-1949)

 

1924

Op vrijdag 2 mei kwam het tijdens een repetitie tot een woordenwisseling tussen de leden van het Kerkelijk zangkoor en pastoor Scheepers van de parochie St.Joseph in Waubach. Er bestond altijd wel enige wrevel tussen de zangers van het Kerkelijk zangkoor. Als de mannen uit Waubach kwamen zingen dan kwamen de mannen uit de Groenstraat niet en andersom, als de mannen van de Groenstraat kwamen dan kwamen de mannen van Waubach niet. Pastoor Scheepers nam het heft uiteindelijk in handen en stormde tijdens een woordenwisseling het oksaal op en sloot alle gezangboeken achter slot en grendel. Zonder partij konden de mannen uiteraard niet meer zingen en zo togen de zangers huns weegs. De Waubachenaren trokken naar café Herberigs onderaan de Mestweg op de Markt om hun woede te koelen met een paar stevige potten gerstenat. Hier was het dan ook dat men besloot een eigen koor op te richten.

Op zondag 15 juni bewerkstelligden 27 mannen officieel de oprichting van het tegenwoordige Landgraafs Mannenkoor St.Joseph.  Als eerste directeur fungeerde dhr. Hibbeler uit Ubach (D) en men stelde zich ten doel: beoefening van de koorzangkunst, bevordering van de volkszang en het tegengaan van kwetsende straatgezangen en straatdeuntjes. Ook een repetitielokaal werd al snel gevonden. Uiteraard was dit het café waar het idee van een mannenkoor was geboren. Of de kroegbaas er de hand in heeft gehad durf ik niet te beweren, maar hij was wel een van de oprichters van het koor. De waard was de fietsenmaker Jos Herberigs, die met zijn vrouw Ida Nix sinds 1923 het café annex concertzaal met kegelbaan uitbaatte.

Op 12 oktober 1924 wordt in het verenigingslokaal Herberigs het eerste concert met toneel gegeven. Dit alles vond plaats onder de leiding van de eerste directeur dhr. H.Hibbeler uit Ubach (D).

 

1925

Ook in 1925 werd het nieuwe jaar ingezegend met een, zoals we nu zeggen, nieuwjaarsborrel. Bij de inwijding van het nieuwe jaar werden door de leden van het koor liefst 155 broodjes en 2 kg ham verorberd. De drank was voor eigen rekening.

Ook een nieuwjaarsconcert stond toen al op het programma. Het werd op 11 januari al groots opgezet, er werden namelijk 50 raamaffiches en 1000 programma's afgerekend bij dhr. Herpers. Ook de gemeente stond weer op de stoep: "U heeft een concert gegeven, gelieve fl. 13,87 en een halve cent te voldoen".

De leden van het koor kwamen te voet of per fiets naar de repetitie, maar als er een concert gegeven werd dan ging men met de auto. Op zondag 8 februari betaalde de penningmeester, Jacob Ramakers, fl. 2,25 voor vervoer van de leden naar een concert in Rimburg. Ach ja, het koor beurde voor deze uitvoering fl. 38,50.

Op vrijdag 29 mei werd voor een bedrag van fl. 260,- een vaandel gekocht. Dit toch wel grote bedrag werd bijeengebracht uit opbrengsten van een loterij, concerten, kegelwedstrijden etc. Ook werd er voor dit doel een collecte gehouden welke fl. 136,11 opbracht.

Een bloemenactie spekte de kas. De bloemenmeisjes Zaunbrecher, Ramakers, Vijgen, Dautzenberg en Penders droegen op maandag 22 juni totaal fl. 63,07 af aan de penningmeester.

Het gaat op zondag 16 augustus in een optocht (waaronder een koets) naar de parochiekerk St.Joseph te Waubach alwaar tijdens een plechtige mis, welke door het koor zelf werd opgeluisterd, het eerste vaandel werd gewijd. Bij deze gebeurtenis werd er ook een groot Internationaal Stichtingsfeest gehouden. In verband met het feest waren allen uiteraard goed geluimd en bleek niets te duur: de koets van dhr.Meulenberg uit Schaesberg kostte fl. 27,-, dirigent Hibbeler kreeg fl. 7,50 voor het dirigeren en fl. 10,- fooi. Aan koeken werd fl. 39,58 en aan wijn (30 flessen) werd fl. 25,50 uitgegeven. Er waren overigens nog meer uitgaves, en ook toen al hief de gemeente belasting te weten een bedrag van fl. 25,34.

Op zondag 6 september is de eerste ledenvergadering (na de oprichtingsvergadering) een feit. Met algemene stemmen werd besloten de contributie te bepalen op 10 cent per week en een bedrag van fl. 22,29 te schenken aan het plaatselijke Groene Kruis. Tevens werd tijdens deze vergadering besloten, de leden streng te verbieden om in de pauze te kegelen.

Op zondag 22 november 1925 organiseerde het Mannenkoor St. Joseph in Waubach zijn eerste najaarsconcert in Waubach. Strooi- en vliegbladen waren besteld, pianist Knoben was aanwezig,  coiffeur Frans Heidendael was ingeseind en ook de worst was besteld. Tijdens het concert brachten de leden Johan en Renier Knoben twee duetten ten gehore. Het waren niet alleen de dorpsbewoners die de uitvoering bezochten. In het kasboek wordt namelijk vermeld dat de opbrengst aan entree fl. 38,07 en 6 Duitse marken was. De penningmeester boekte deze 6 Duitse marken voor een bedrag van fl. 3,60.

 

1926

Op zaterdag 21 februari werd te Rimburg eenzelfde concert gegeven als 4 maanden eerder in Waubach, met toneel.

Op zondag 31 januari werd wederom een concert verzorgd, en weer met toneel. Ook het toneel werd verzorgd door de leden van het mannenkoor. In de navolgende jaren bleven deze concerten met toneel populair. Bij de mannen liep echter de animo terug, om ook telkens weer het toneel te verzorgen, en zo besloot men dit gedeelte in handen te geven van een toneelgezelschap uit de buurt.

Op 18 april 1926 geeft het mannenkoor te Rheijdt (D) zijn eerste buitenlandse concert.

Op zondag de 8e augustus neemt het koor deel aan een zangwedstrijd, georganiseerd door de zangvereniging "Mignon" te Heerlen. In de afdeling Limburgse mannenkoren wordt een 2e prijs behaald bij het " klasse zingen" en een ereprijs in de ere-wedstrijd. Het zal tot 1955 duren totdat men de concoursschoenen weer aantrekt.

Op 26 september om 2.15 uur 's namiddags is er een ledenvergadering. De voorzitter doet zijn beklag over de slechte opkomst tijdens de repetities. De leden doen wel altijd mooie beloften, maar daden blijven uit. Het bestuurslid Speth dringt aan op invoering van boete en verzoekt ten strengste te handhaven. Het bestuurslid Frans Wetzler is tegen boete en wil de orde aanscherpen, door leden die op 3 achtereenvolgende repetities verzuimen, te ontslaan. Dit voorstel wordt door alle leden toegejuicht. Er wordt besloten aan ieder lid een bericht te zenden inhoudende voornoemd besluit. Het reeds op vroegere datum vastgestelde concert wordt uitgesteld tot op 23 juni 1927. De erelids-kaarten welke in 1926 uitgegeven zijn, zullen worden omgeruild tegen nieuwe. Er wordt besloten bij gelegenheid van voornoemd concert een verloting te houden. Er zullen dan ook al blokjes met loten besteld worden. Op vraag van de voorzitter naar leden welke aan de toneeluitvoering wensten mee te werken, meldden zich opvallend weinig leden aan. Besloten wordt de volgende vergadering te houden op de eerste zondag in januari 1927 (aldus het verslag uit het Notulenboek).

 

1927

Op donderdag 23 januari werd er een concert gegeven, met verloting. Tijdens de bestuursvergadering daags daarna bleek bij het vergelijken van uitgaven en ontvangsten, dat er weer een flinke winst was geboekt.

In de maand maart werd er een betaald concert gegeven in het Duitse Frelenberg. Aan dit concert werd fl.25,73 overgehouden.

Zondagmiddag 29 mei, de wekelijkse repetitie was aan de orde, doch zoals reeds vele malen voorheen werd ook deze repetitie slecht bezocht. De goedwillenden klaagden steen en been, de anderen beloofden steeds weer een beter repetitiebezoek, doch deze beloften werden steeds weer gebroken. Men legde de schuld bij de directeur, ouderwetse zangnummers, altijd weer dezelfde uitvoeringen en de meerderheid der leden was van oordeel dat men onder de huidige directie niet meer hogerop kon komen. De schuld lag echter grotendeels bij de leden zelf. Maar toch, de directeur trok het zich aan en verzocht het bestuur om naar een andere directeur uit te zien.

Tijdens de op 13 juli in het verenigingslokaal gehouden bestuursvergadering vroeg de voorzitter of iedereen tevreden was met de nieuwe directeur Scheeren uit Kerkrade en stelde de vergadering tevens in kennis dat dhr. Scheeren fl. 25,- per maand vroeg. De vergadering sprak haar tevredenheid uit en vond het gevraagde bedrag niet te hoog. De gewezen directeur Hibbeler werd ontslag verleend en werd bedankt voor de bewezen diensten. De nieuwe directeur bleef slechts korte tijd in ons midden en werd opgevolgd door de heer Volkers uit Terwinselen en de heer Coumans uit Vroenhoven, welke laatste bedong dat hij de reiskosten vanaf Heerlen tot Waubach vergoed zou krijgen. Ook hij bleef niet lang. Begin 1932 kreeg hij zijn ontslag en men benoemde dhr. Scheeren opnieuw tot directeur.

 

1928

Op zondag 29 januari luisterde het mannenkoor in de parochiekerk van Waubach een H.Mis op, die werd opgedragen ter intentie van de vereniging zelf.

 

1929

Er doet zich een tekort aan 2e bassen voor. Op zondag 14 juli 1929 vraagt de directeur tijdens de ledenvergadering of het bestuur geen kans ziet enige nieuwe 2e bassen te werven.

Op zondag 28 juli is er in Nieuwenhagen een festival waarvoor het Mannenkoor werd uitgenodigd. Maar om reden dat dezelfde dag in de parochie Waubach kindercommunie is werd per acclamatie besloten om niet deel te nemen.

Er werd weer eens een concert gegeven in de zaal van café Herberigs. Ditmaal op zondag 20 oktober. Gezongen werd er o.a. "Die Mühle im Thale" (geschonken door de voorzitter). De zaalhuur voor dit concert bedroeg fl.20,-.

Op verzoek van de "Bund der Deutschen" wordt op 26 december (2e kerstdag) een concert gegeven in het verenigingslokaal Herberigs.

 

1930

Zondag 18 mei werd een drukke dag voor de zangers van het mannenkoor. Eerst werd er gezongen in de Groenstraat en hierna ging het richting Scherpenseel (D), alwaar op uitnodiging ook een concert werd gegeven.

Op zondag 7 september vertrekken de zangers met een bus van autobus-ondernemer Kemperdick uit Eijgelshoven naar Eupen om daar deel te nemen aan een Zangwedstrijd. Tijdens een voorafgaande bestuursvergadering werd besloten nog dezelfde dag terug te keren. Ook werd er besloten, dat, indien er een geldprijs gewonnen zou worden, de helft daarvan aan de directeur zou worden afgestaan. Indien er geen geldprijs maar een kunstvoorwerp zou worden gewonnen, zou de directeur een gratificatie krijgen.

Het najaarsconcert van 30 november werd goed bezocht. Er werden 145 personen welkom geheten. De inkomsten voor dit concert kwamen uit 145 zitplaatsen a fl 0,50, waarbij bovendien 42 plaatsen werden gereserveerd tegen een vergoeding van fl. 0,25.

Op 27 december, op een koele zaterdagmorgen, droegen de zangers van het mannenkoor hun op 23 december 1930 plotseling overleden voorzitter Alec Cremers, nog geen 50 jaar oud, ten grave. Op de eerstvolgende vergadering werd Dhr. Lei Nievelstein uit de Kerkstraat benoemd tot zijn opvolger.

Op het einde van het jaar had het koor 30 zingende leden.

 

1931

Op zondag 4 januari werd er voor de overleden voorzitter A.Cremers een H.Mis opgeluisterd. Deze dag werd door de overledene zelf gekozen en aan zijn laatste wil werd voldaan.

Het Winterconcert werd dit jaar, zoals al vanaf de oprichting gebruikelijk, gehouden in de zaal Herberigs op zondag 25 januari.

 

1932

De schoenmaker en latere postbode Sjeng Kleinen bracht op zondag 31 januari de 15-jarige Hein Kuiter als nieuw lid van het mannenkoor mee naar de wekelijkse repetitie. De op 1 april 1916 te Nieuwenhagen geboren Hein zong al sinds 1931 bij de zangvereniging "Zanglust" uit Nieuwenhagen, maar het Mannenkoor beviel hem beter. In 2002 werd hij door de bond gehuldigd als 70-jarige jubilaris.

 

1933

Het koor bevindt zich op een hellend vlak, het telt nog geen 20 leden meer. Er werd zelfs al besloten het koor op te heffen, maar aan het doorzettingsvermogen en de vasthoudendheid van enkele leden waaronder o.a. J.Herberichs, J.Kleinen en Jac. Van Nuijs is het te danken dat het koor gered werd.

 

1934

Midden in het jaar maakte het mannenkoor een dagtrip naar Spa, La Gileppe, Banneux en Luik. Op de terugweg werd als afsluiting van een leuke dag Maastricht aangedaan.

Met een bus van de firma Goffin vertrok het mannenkoor op zondag 10 juni 's namiddags om 1.30 uur naar Bingelrade. Hier zou het mannenkoor op uitnodiging een concert verzorgen.

Het winterconcert, gevolgd door een "lustige" avond werd dit jaar gehouden op 16 december. De entree bedroeg fl. 0,40 per persoon, ereleden hadden vrije toegang en hun dames dienden fl. 0,25 te betalen.

"Te weinig zangers": uit het verslag van de op zaterdag 22 december gehouden bestuursvergadering komt naar voren dat er te weinig zangers zijn. Andere zangers hielpen het mannenkoor St. Joseph tijdens het afgelopen winterconcert op 16 december uit. Tijdens deze vergadering werd besloten de zangers uit Kerkrade hiervoor een vergoeding te geven van fl. 1,50. De heer Wijnen kreeg fl. 2,- en dhr. J. Haan, dhr. J. Rongen en mevr. Hombergen uit het Lauradorp kregen een dankbetuiging. Ook werd er een besluit op korte termijn genomen: besloten werd namelijk om op de 23e (daags erop dus) een ledenvergadering te houden.

 

1935

Op donderdag 30 mei werd er een ledenvergadering gehouden zonder dat er daarvoor een agenda gemaakt was. De voorzitter deelde mede dat hij er geen gemaakt had omdat hem het doel van deze vergadering niet bekend was. Het doel: de leden waren ontevreden over de muziekwerken welke uitgevoerd werden op uitvoeringen. Er werden altijd grote stukken gerepeteerd en als uitvoering was, kwamen altijd dezelfde kleine nummertjes op het repertoire. De heer Simons wijt dit niet aan de directeur, maar geeft de schuld aan de leden die de zaak niet actief en ernstig genoeg aanpakken (slecht repetitiebezoek). Er wordt besloten een vergadering te beleggen met de directeur om met hem de toestand te bespreken.

De economische depressie in de dertiger jaren liet ook het mannenkoor niet onberoerd. Er was weinig en wát er was moest duur betaald worden. Men kon duidelijk de bodem van de bestuurskas zien, zodat de leden niet alleen contributie moesten betalen maar ook nog de kosten van de directeur moesten dragen, terwijl deze kosten al waren teruggebracht naar fl. 12,- (waarbij de directeur in bijzondere gevallen een reisvergoeding kreeg). Ook de secretaris bleef hiervan niet verschoond, hij betaalde gemaakte secretariaatskosten uit eigen zak.

Het werd dringen. Op tweede kerstdag werd een ledenvergadering opgeroepen, De heren R.Knoben en J.Kleinen doen het voorstel om de vereniging zo niet totaal maar toch tijdelijk stil te leggen. Uiteraard ontstond hierover een breedvoerige discussie. Dhr.Knoben deelde mee dat hij vastbesloten was als lid en als penningmeester te bedanken. Tijdens deze vergadering werd dan ook besloten, de vereniging, als het niet beter werd, met ingang van 1 februari 1936 stil te leggen.

 

1936

Mede in verband met de slechte situatie waarin het koor zich bevond werd er dit jaar van een winterconcert afgezien.

Een opleving: op zondag 19 april werd er tijdens een "ledenvergadering" (er waren slechts 8 leden aanwezig), een geheel nieuw bestuur gevormd. Dhr. Kerckhoffs werd voorzitter, de voorvechter van de vereniging dhr. Herberigs werd vice-voorzitter, Jacques van Nuijs werd secretaris en J.Kleinen werd penningmeester. Het bestuur hield in deze samenstelling echter niet lang stand; in 1937 zien we dat J. Kleinen vermeld wordt als secretaris en J.Herberigs als penningmeester. Ook de voorzitter bleef slechts een korte tijd aan het roer van de vereniging.

 

1937

Men was nog altijd niet tevreden, of kon de dhr. M.L.Nijssen (opvolger van voorzitter Kerckhoffs) zijn taken niet meer aan? Hij nam in ieder geval op 20-09-1937 zijn ontslag en werd opgevolgd door H.Gatignon, welke op 12-09-1938 schriftelijk zijn ontslag aanbood. Zijn opvolger werd de Heer M.Nievelstein. Ook was er een nieuwe directeur aan het muzikaal bewind gekomen. Hij, P.Knoben, leidde het koor met straffe hand en met hernieuwde moed toog men weer aan het werk. Er werden nieuwe leden geworven, er werd nu ook twee maal per week gerepeteerd, en .... Succes bleef dan ook niet uit. De muzikale prestatie gingen met rasse schreden vooruit en men met voldoening gaf men weer regelmatig concertuitvoeringen.

 

1938

Er werd een brief ontvangen, gedateerd op 12 september, waaruit blijkt dat de dhr.H.Gatignon door omstandigheden niet meer in staat is om het voorzitterschap waar te nemen. Wel wilt hij een andere bestuursfunctie vervullen.

 

1939

Laat in het jaar 1939 vroeg men Hub Simons (een 14-jarige Waubachse jongen), bij gebrek aan tenoren, de tenorpartij te zingen van "het Kerstliedje van Diamant". Het werd een liedje zonder eind. Hub was bijna 25-jaar voorzitter, meer dan 60 jaar lid en versterkte in 2002 nog altijd de barritons.

 

1940

Gedurende de Duitse bezetting in 1940-1945 ondernamen de zangers van het mannenkoor geen activiteiten. Een deel van de zangers trad tezamen met leden van andere zusterverenigingen toe tot het kerkelijk zangkoor St.Joseph. Echter onmiddellijk na de bevrijding werd er weer gestart met de repetitie en werden nieuwe werken ingestudeerd. Voor het koor brak een nieuw tijdperk aan, er werden tal van concerten gegeven en er werd zelfs tezamen met een strijkorkest een operette uitgevoerd. De grote waardering die het koor bij concerten oogstte werkte stimulerend op de zangers en men mocht ook een aantal nieuwe leden inschrijven. Het koor groeide weer.

 

1948

Op 12 april kreeg het mannenkoor een nieuwe voorzitter. Jos Rongen, een man boordevol activiteit die het bestuur en het koor met ferme hand leidde. Het Mannenkoor St.Joseph is aan deze man veel dank verschuldigd. Na 11 jaar het koor ten volle gediend te hebben moest hij wegens te drukke werkzaamheden zijn taak neerleggen.

 

1949

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het koor (het telde nu 46 leden) werd er vanaf 18:00 uur op zaterdagavond 16 juli een avondconcert gegeven. Medewerkenden waren Kon.Fanfare St.Caecilia uit Jabeek (onder leiding van J.Ruyters), Zangvereniging St.Caecilia uit Chevremont (onder leiding van J.R.F.Driesen) en Fanfare Eendracht uit Nieuwenhagerheide (onder leiding van M.Ruyters)

Uiteraard trok zondags de Waubachse bevolking massaal naar de feestweide van dhr.Reinartz aan de Grensstraat te Ubach over Worms. Men begon meteen reveille van de schutterij St.Joseph ('s morgens om 06:00 uur), om 10:00 uur een plechtige Hoogmis, van 11:00 -12:00 werd er door de jubilerende vereniging receptie gehouden, tussen 14:00-15:00 was de ontvangst van de deelnemende verenigingen aan het lokaal Herberigs, om 15:30 uur een korte optocht en om 16:00 uur de opening der feestelijkheden door de beschermheer van het koor, de Edelachtbare heer burgemeester J.Hermans. Daarna concerteerden de deelnemende verenigingen. Deze waren met name: fanfare "St.Elisabeth" uit de Groenstraat, zangvereniging "Vriendenkring St.Rochus" uit de Groenstaart, fanfare "Victoris"uit Rimburg, mannenkoor "St.Jacobus" uit Bocholtz, fanfare Aloysiana" uit Schaesberg, kerkelijk zangkoor "H. Joh.Bosco" uit het Lauradorp, fanfare "St.Caecilia" uit Nieuwenhagen, mannenkoor "Nieuwenhagen", harmonie "St.Joseph" uit Grubbenvorst, trommelkorps "Prins Bernard" uit Waubach en schutterij "St.Joseph" uit Ubach over Worms.

's Maandag werd er een ereconcert gegeven. Hieraan werkten mee: Fanfare St.Antonius uit Groot Genhout-Beek (onder leiding van H.Henssen), Harmonie St.Pancratius uit Nulland-Kerkrade (onder leiding van L.Biesen) en het gemengd koor "Die Sanghers" uit Heerlen (onder leiding van P.Knoben)

Het zat erop; de feestelijkheden waren prima verlopen. De zangers, het bestuur (o.a. bestaande uit: Jos.Rongen -voorzitter-, Jo Vijgen -secretaris- en Renier Kleinen -penningmeester), de burgemeester van Ubach over Worms dhr.J.Hermans, beschermheer van de vereniging, en directeur P.Knoben konden met trots terug kijken op een geslaagd zilveren bestaansfeest.

Het koor kreeg een mindere prettige gebeurtenis te verwerken. De directeur moest wegens ziekte zijn werkzaamheden tijdelijk neerleggen. Het herstel echter liet op zich wachten en men zocht naarstig naar een vervanger.

 

(terug naar inhoudsopgave)

 

 

 

 

 

Deel 2:     De jaren 1950-1975

 

1952

Mathieu Notermans, geboren op 8 februari 1903, neemt zondag 1 juni de dirigeerstok ter hande om het Mannenkoor St.Joseph leiden. Het mannenkoor werd onderzijn leiding naar een nog hoger muzikaal vlak getild en men nam onder zijn leiding succesvol deel aan concoursen.Hij zou directeur blijven tot 18 maart 1962, helaas moest hij (ook) om gezondheidsredenen het stokje aan de wilen hangen. Het koor eerde hem door hem vanaf deze datum tot ere-directeur te benoemen.

De oud-driecteur van het mannenkoor dhr.P.Knoben is niet meer, hij verloor op 27 augustus de strijd tegen zijn ziekte. Het koor het toch wel veel aan deze man te danken, het kwam onder zijn bezielende leiding de vroegere muzikale crisis te boven.

 

1953

Op zaterdag de 23ste dag in de maand mei nam Piet knubben een nog geen 14-jarige jongen mee naar de repetitie van het Mannenkoor en zei tegen de dirigent Notermans, zet hem maar bij de tenoren. Zo kwam het dat May Wolters (wie kent hem niet?) bijna 4 jaar als tenor zong. Tegenwoordig is hij een van de dragende bassen van het koor (2002).

Bij gelegenheid van het 150-jaar bestaan van de parochie Waubach werd er op zondagmorgen de 20e september een plechtige hoogmis met feestpredikatie door dr.Frehen uit Oirschot opgeluisterd. Later op de dag vond er een jubileumsconcert plaats op de speelplaats van de St.Josephschool. Aan dit concert verleenden onder meer het Waubachs mannenkoor St.Joseph, de fanfare Eendracht uit Waubach, he mannenkoor de vriendenkring St.Rochus en de fanfare St.Elisabeth, beiden uit de Groenstraat hun medewerking.

 

1954

Het op 17 en 18 juli te houden 30-jarig bestaansfeest van het mannenkoor wordt wegens regen verschoven naar 24 en 25 juli. Ook op de laatste twee genoemde dagen was de regen een spelbreker. Zes verenigingen namen deel aan het feest, de overige elf verenigingen kwamen niet of waren verhinderd, (uit het correspondentieboek van 1954)

Op 14 en 15 augustus 1954 onderneemt het mannenkoor St.Joseph een trip naar Rüdesheim (D). Van het 48 leden tellende koor nemen 36 zangers deel aan deze reis.  In Arendsbergn wordt in de kerk het Jubilate Deo van Scheren uitgevoerd.

 

1955

In 1955 werd te Handel in de afdeling 2 de eerste prijs cum laude en de ereprijs behaald.

Op 18 januari 1955 geeft het mannenkoor St.Joseph een Winterconcert. Voor dit concert worden er speciale uitnodigingen verstuurd naar de Burgemeester, de Pastoor en de Kapelaan etc.

Zaterdagavond 19 februari hield het mannenkoor in het verenigingslokaal een feestavondmet verloting. Deze feestavond bracht fl. 180,29 op, de uitgaves waren fl. 143,80 (uitgaves voor o.a. een flesje jenever en een doosje sigaren voorde directeur). De geboekte winst was fl. 36,49.

 

1956

Het tegenwoordig nog bestaande damescomité schenkt het koor een nieuw vaandel dat op 02-04-1956 bij de vaandelwijding wordt overgedragen.

 

1957

Te Vught werd op een zangersconcours, in de afdeling 1 de eerste prijs cum laude behaald. Dit geschiedde in het jaar 1957.

 

1958

Midden in de zomer naar Scheveningen en dan op zondag 8 juni deelnemen aan een zangersconcours in het Kurhaus. In de C-afdeling (uitmuntend) werd de eerste prijs cum laude behaald. Ook ontving men nog de directeursprijs. Heel Waubach was trots op d'r Joep, en het ledenaantal steeg, mede door de behaalde successen en de kwaliteit welke men ten toon spreide, gestaag.

 

1959

Voorzitter J.Römkesn vertelt: de kracht van het Waubachs Mannenkoor St.Joseph is het grote samenhorigheidsgevoel en de vrienschap tussen de leden. Mathieu Notermans, die al bijna 8 jaar de dirigeerstok (vanaf 01-06-1952) zwaait, is bijzonder optimistisch ten aanzien van het komende concour.

Tijdens een zangersconcour op 3 juli te Blerick wordt als verplicht werk het Trinklied van Zoltan Kodaly uitgevoerd. Als keuzewerken staat het Nederlande werk "Licht" van de Nederlandse componist Hendrik Altink en in de erewedstrijd wordt het Veni Creator van A.Diepenbeek ten gehore gebracht.

Op 15 augustus 1959 onderneemt het koor een geslaagde concertreis naar het plaatsje Forbach in de Schwartzwald (D). Het koor telt nu bijn 60 zingende leden.

 

1960

Op zondag 7 februari namen de heren Lei Willems, Piet Knubben, Joep Thijssen het initiatief om tot de oprichting van een damescomité tekomen, dat ondersteunend en helpend de hand zou kunnen gaan bieden aan het Mannenkoor. Sinds deze zondagmorgen is het damescomité niet meer weg te denken uit het "leven" van het Mannenkoor.

Nadat de koorleden op zondag 20 maart, 's morgens om 09.30 uur de hoofdmis in de parochiekerk opluisterden en een bezoek brachten aan het kerkhof gaven zij nog een concert voorde oude van dagen.

Kostenbesparend?. Met de lijnbus vertrok het koor op woensdag 4 mei naar Rimburg om aldaar deel te nemen aan de herdenkingsplechtigheden aldaar.

Sinds 4 juni 1960 heeft het koor koninklijk goedgekeurde statuten.

Men ging naar Blerick op concours, dus werd er ook een generale repetitie gehouden, en wel op zaterdag 25 juni om 20.00 uur in het repetitielokaal Ritzen. Alle begunstigers en ereleden, alsook enkele ondernemingen, alle culturele verenigingen uit de omgeving de geestelijke en wereldlijke overheid der gemeente werden uitgenodigd.

Op zondag 6 juli om 13.00 uur vertrok het koor vanuit Ubach over Worms naar Blerick alwaar deelgenomen zou worden aan het 7e Internationale concours aldaar. Onder leiding van Mathieu Notermans behaalde het koor in de B-afdeling de eerste prijs cum laude, de ereprijs en de directeursprijs behaald. Hier werd o.a. het Trinklied van Kodaly ten gehore gebracht. Uiteraard hield men na het behaalde resultaat een receptie, en wel daags erna op maandag 4 juli in zaal Ritzen.

Een tripje maken is altijd al leuk geweest, het verbroedert en komt het koor ten goede. Ook op zondag 28 augustus onderneemt het mannenkoor een reisje, en wel gingen zijn met de I.A.O. naar Euskirchen (D). Men vertrok al vroeg (06.30 uur) om om 09.00 in de Martineskerk de eucharistieviering op te luisteren. Na de mis en een koffietafel zette men het reisje voort met een bezoek aan het Ahrtal en tochtje langs de Rijn. Via de moezel ging het dan naar Cochem. Na een gezellige avond tot ca. 23.00 uur vetrok men op de korste weg terug naar huis.

Het traditionele winterconcert stond weer op het programma en wel op zondag 11 december werd er geconcerteerd en ook de K.G. "Dorfspatzen" uit Kohlscheidt verleenden aan deze avond hun medewerking. De ingenomen entreegelden (hfl. 63,76) wogen niet op tegen de uitgaven.

Het mannenkoor telt op de laatste dag van dit jaar 62 leden.

 

1961

Tijdens de bestuursvergadering van dinsdag 13 december werd besloten om komend jaar op 19 maart (St.Joseph) geen feestdag te organiseren. Dit werd besloten omdat men verwachtte dat de in het koor zingende "Joepen" deze feestdag in huiselijke kring zouden vieren. Ook werd er besloten buiten het winterconcert geen andere (grotere) concerten in het dorp te geven daar de publieke belangsteling te klein was.

Het is weer zover. Op zondag 15 januari werd er een algemene ledenvergadering gehouden. De volgende leden werden gehuldigd; R.Kleinen, J.Kleinen, LKnubben, Herman Lentz en Pierre Ramakers. Allen vierden hun zilveren jubileum. Deze jubilarissen kregen een standaard met inscripte ter waarde van hfl. 15,-, hun dames kregen een doosje bonbons terwaarde van hfl. 3,- Deze dag werd als volgt ingedeeld; de vergadering werd om 12.00 onderbroken om de inwendige men te versterken (Aardappelpuree met zuurkool en wordt, het toetje werd door de dames verzorgd), 's avonds volgde een gezellige familieavond waarbij de door de heer Simons geschonken 2 tonnen bier op zijn gezondheid werden geledigd..

Op zondag 5 februari werd er, onder leiding van M.Notermans, mederwerking verleend aan een feestconcert t.g.v. het 55-jarige bestaan van de vriendenkring St.Rochus uit de Groenstraat.

Op kermiszondag 23 april werd er in het tehuis voor ouden van dagen een concertje verzorgd. Ook kregen de bewoners van het koor een versnapering aangeboden.

Ook serenades werden er gebracht. Op zaterdag werd er gezongen bij het gouden paar John Joseph Dörenberg x Anna Maria Dautzenberg. Beiden huwden te Ubach over Worms op 16 juni 1911.

Bij gelegenheid van het 40-jarig bestaansfeest van het Rumpens Mannenkoor verleende het Mannenkoor St.Joseph haar medewerking.

Ook de fanfare St.Elisabeth uit de Groenstraat vierde dit jaar haar 40-jarig jubileumsfeeft, en uiteraard verleende het mannenkoor hier op 17 juni medewerking aan de feestelijkheden.

In Rimburg was het feest. De fanfare Victoria vierde haar 75-jarig bestan en had het Mannenkoor uitgenodigd om op zaterdag 1 juli dit feest luister bij te zetten.

Op 5 augustus 1961 wordt er een concert verzorgd bij groots opgezette jubileumfeesten in Breda. Een en ander viel tegen en er wordt besloten de ophanden zijnde concertreis naar Antwerpen geen doorgang te laten vinden doch hiervoor in de plaats een gezeliige avond te houden.

Op dinsdag 3 oktober huwde het mannenkoorlid George Knubben, wat aanleiding gaf om 's morgens de H.Mis te zingen (helaas was het koor (i.vm. werkzaamheden) maar met weinigen vertegenwoordigd), 's Avonds werden er dan tijdens het huwelijksfeest nog enkele nummers gezongen.

Op 7 oktober werden er in het parochiehuis opmamen gemaakt door de KRO. Dit concert werd op 13 oktober in zijn geheel uitgezonden. Hoewel het concert beter had gekund mocht men over het resultaat tevreden zijn.

Tijdens het jaarlijkse familiefeest van de fluit- en tamboerkorps Prins Bernard op vrijdag 20 oktober werd op uitnodiging een deel van hun feestavond door het mannenkoor muzikaal opgeluisterd.

Vrijdags 20 oktober werd er een muzikaal bezoek gebracht bij de familie Beckers, die het feit herdachten dat zij 40 jaar geleden in het huwelijk traden.

Het jaarlijks terugkerende eigen "Winterconcert: werd dit jaar gehouden op zondag 10 december.

Door het jaar heen verloor het koor door omstandigheden 6 leden, tyerwijl er 9 nieuwe zangers werden aangenomen. Op het einde van dit jaar was koor 65 man sterk.

 

1962

Na ruim 40 koordirigent, waarvan de laatste 10 jaar bij het mannenkoor StJoseph neemt Mathieu Notermans om gezondheidsredenen afscheid als dirigent van het koor. Uit erkentelijkheid biedt het mannenkoor hem het Ere-Directeurschap aan. Op Paasmaandag draagt hij het koor over aan dirigent Th.Heunen uit Doenrade.

Op 11 augustus, namiddags om 17.00 uur vertrekt het Waubachs mannenkoor voor een concertreis naar Joegoslavië. Met 2 bussen en met 55 zangers (een tiental zangers moest wegens omstandigheden verstek laten gaan) ging de reis naarde mooie stad Ljubljiana.

 

1963

Bijna alle leden van het mannenkoor waren in touw. Vandaag zaterdag 11 mei arriveerden de gasten, het mannenkoor Zarja uit Trbovlje (Yoegoslavië). Zij zouden onze gasten blijven tot en met zondag 19 mei.

Het eerste gezamenlijke concert in Nederland met het Yoegoslavische koor vond plaats op zondag 12 mei in het beambten-casino te Treebeek.

Op vrijdag 21 juni gaf het mannenkoor een avondvoncert t.g.v. het 80-jarig bestaansfeest van de Koninklijke Fabfare "Eendracht" uit Waubach. Het koor bracht hier een twaalftal nummers ten gehore.

 

1964

Op zaterdagmorgen 10 juni 1964 vertrok de zangers van het mannenkoor, onder begeleiding van hun echtgenotes, naar Offenbach-Brügel om haar medewerking te verlenen aan het 90-jarig bestaansfeest van de zangvereniging Humanoria. Voordat er op maandag de terugreis werd aanvaard brachten zij nog een bezoek aan de autofabriek en de vlieghaven Frankfurt.

Op 19 juni 1964 wordt ter gelegenheid van het 40-jarig bestaansfeest van het mannenkoor St. Joseph een Galaconcert gegeven door de Koninklijke Fanfare Eendracht uit Waubach. Een en ander had plaats in een feesttent op het feestterrein, gelegen aan de Kerkstraat te Waubach. De feestelijkheden t.g.v. dit 40-jarig bestaansfeest voltrokken zich vanaf vrijdag 19 juni 1964 t/m zondag 28 juni 1964. Een feest waar een keur van muziekgezelschappen acte de presence gaven. Zoals: het Rumpens Mannenkoor uit Brunssum, het gemengd koor St Jozef uit Eijgelshoven, de Fanfare Victoria uit Rimburg, gemengd koor Don Bosco uit het Lauradorp, zangvereniging St.Caecilia uit Chevremont, mannenkoor Kunst na Arbeid uit Heerlerheide, het Utrechts Byzantijns koor etc. etc.

 

1965

Zondag 14 november 12.00 uur, op naar Nijmegen, een reis met drie bussen, en met meer dan 60 zangers werd er deelgenomen aan een Internationaal zangersconcours te, uitgeschreven door het U.N.D.K. Pleiade. Het mannenkoor, onder leiding van J.J.Kicken, sloot dit concours af met het hoogst aantal punten, namelijk 391. Het koor, met 65 leden voerde, '"k heb mijn wagen" van Jan Koetsier en "Zechergesang'Van Kodaly, uit. Het mannenkoor oogste succes. 1e prijs met lof in de superieure afdeling en daarbij nog de beker van de stad Nijmegen voor het hoogst aantal behaalde punten. Ook haar dirigent, dhr. Kicken werd geëerd, hij ontving de directeursprijs. De leden hadden vrij vervoer en kregen na afloop van het concours een koffiemaaltijd aangeboden in kasteel Doornenburg. Echtgenoten en verloofdes dienden voor het vervoer en de koffietafel hfl. 7,50 te betalen.

Op 21 november vond t.g.v. het behaalde succes in Nijmegen in het verenigingslokaal Wils een spontane huldiging van het koor plaats. Voor de aanvang van de festiviteiten werd in besloten kring de directie gehuldigd. Dhr.Kicken (1e dirigent) kreeg van het koor een zegelring aangeboden en dhr.H.Goossens (2e dirigent) kreeg een fraaie aansteker. De feestelijkheden werden opgeluisterd door de fanfare Eendracht en de koninklijke zangvereniging Walram uit Valkenburg.

Men hield een "belangrijke" ledenvergadering op zondag 20 maart.Op deze vergadering moesten alle leden, na bekendmaking van de geraamde kosten en het reisschema", zich uitspreken of zij aan de reis naar Engeland wensten deel te nemen. Voor aanvang van deze vergadering werd er van 10.30 t/m 11.45 eerst een repetitie gehouden. In het totaal gaven 61 leden van het koor zich op om deel te nemen aan deze concertreis. (11 eerste tenoren, 11 tweede tenoren, 21 baritons en 15 bassen).

 

1966

In dit jaar werd de muziekcommissie opgericht. De volgende zangers gaven zich hiervoor als lid op: P.Knubben, M.Wolters, W.Heijdendael, P.Michiels, J.Broeuns, H.Maas, J.Kleinen en B.Janicek. Als voorzitter werd J.Kleinen (Bas II) gekozen.

Op maandag 6 juni verleenden de zangers van het mannenkoor hun medewerking aan een concert t.g.v. het zilveren jubileum van het mannenkoor St.Jan uit het rectoraat Abdissenbosch.

Er wordt een concertreis ondernomen naar Teesside en naar Middlesborough (GB).

 

1968

Op 4 februari wordt er samen met de fanfare Elisabeth uit de Groenstraat geconcerteerd.

Ter gelegenheid van de verjaardag van H.M. de Koningin werd op 30 april in Ubach over Worms medewerking verleend aan een concert.

Het koor trekt zich het wel en wee van iedereen uit onze gemeenschap aan en geeft op 5 mei voor de bejaarden een concert waarbij iedereen ook nog een uit de verenigingskas betaalde traktatie krijgt.

Bij gelegenheid van de dodenherdenking op 19 mei wordt er te Scherpenzeel (D) een concert gegeven.

Op 26 mei wordt er medewerking verleend aan een door de fanfare Eendracht georganiseerd concert.

Op uitnodiging van de Zonnebloem wordt er op 4 juli een concert gegeven aan alle zieken van de gemeente Ubach over Worms, tevens wordt er aan iedere zieke een traktatie aangeboden.

De 24-jarige Harry Dieteren komt het mannenkoor versterken. Eerst als zanger maar vanaf 31 augustus 1969 als 1ste dirigent. Onder zijn leiding werd de kwaliteit van het koor zeer zeker naar een hoger niveau getild. Hij zou bijna 16 jaar dirigent van het koor blijven.

Op uitnodiging van het Limburgse herdenkingscomité neemt het koor op 8 september deel aan de herdenkingsplechtigheden aan het herdenkingsmonument op de Cauberg te Valkenburg. Het koor voert enkele passende werken uit.

Van 13 t/m 19 september neemt het koor, op uitnodiging van de Nederlandse Ambassadeur in Bonn deel aan de Nederlandse cultuurweek in Berlijn. Hier trad men o.a. - onder leiding van de dirigent J.Kicken - op in mijnwerkerskledij (ter beschikking gesteld door de mijn Julia in Eijgelshoven). Tijdens een door de stad aangeboden diner werd het oudste lid (P.Welters) van het koor onderscheiden met de ere-insigne van het West-Berlijnse Kunstambt. Er wordt o.a. geconcerteerd in Spandau, in het Schonenberger Rathaus t.g.v. de verjaardag van de Ober-Bürgermeister Claus Schütz en bij de senator Dhr.Bodin.

Op 8 december wordt er vocale medewerking verleent bij de Bisschopwijding van Mgr.H.Frehen.

Het afgelopen jaar gaf het mannenkoor St.Joseph in totaal 16 concerten en 4 serenades. Er werden in het totaal 58 repetities gehouden die door 87 procent van de leden bezocht werden.

 

1969

Bij aanvang van het jaar telt het koor 63 leden.

Op de feestavond gehouden op 26 januari deze jaars worden dia's en een zelf opgenomen film vertoond van de onlangs gemaakte concertreis naar Berlijn.

Van 13 t/m 19 februari organiseert de vereniging in een feesttent de a.s. carnaval. Een en ander gebeurt met medewerking van de Grensland-Kapel, de boerenblaaskapellen "de Bettinummer" en "Die Dorfdudler".

Op zondag 20 april dezes jaars wordt er in de parochiekerk van Waubach een eucharistieviering opgeluisterd t.g.v. het 100-jarig bestaan van deze parochie.

Op zondag 4 mei wordt er een algemene ledenvergadering gehouden. E.e.a. heeft betrekking op de festiviteiten omtrent het 45-jarig bestaansfeest en de tweedaagse trip naar de Moezel.

Zaterdag 31 mei wordt er bij gelegenheid van het 50 jaar arts zijn, een serenade gebracht bij dr.Snijders.

Op 7 juni wordt de Huwelijksmis voor ons lid Paul Frehen opgeluisterd.

Vandaag vrijdag 13 juni 1969 wordt er een aanvang gemaakt met de festiviteiten t.g.v. het 45-jarig bestaan van het Mannenkoor St.Joseph. Deze festiviteiten zullen tot 17 juni duren. Op zaterdag wordt vanaf 16,30 uur het feest voortgezet. Vooreerst wordt koor door de Koninklijke Fanfare Eendracht begeleid naar de parochiekerk, alwaar een H.Mis wordt opgedragen voor alle overleden leden en ereleden. Vanaf 19.00 uur t/m 20.30 uur worden de jubilarissen gehuldigd en aansluitend wordt er gestart met een Beierse avond, opgeluisterd door de kapel van de Harmonie St. Jozef uit Kaalheide. Zondag is er dan vanaf 10 uur tot 13 uur Frühschoppen en vanaf 16.00 uur wordt er door de plaatselijke verenigingen geconcerteerd.

op 28 juni wordt de huwelijksmis van ons bestuurslid J.Direcks opgeluisterd en 's avonds om 21.30 uur wordt er medewerking verleend aan een door de Fanfare Victoria uit Rimburg gehouden concert.

De eerste repetitie van een nieuwe dirigent. Harry Dieteren neemt vanaf zondagmorgen 31 augustus als dirigent het roer in handen. Een periode breekt aan waarin het mannenkoor tot opmerkelijke prestaties komt.

 

1971

Dit jaar maakte het Mannenkoor een concertreis naar Innbruck (A).

De morgen op zondag 22 augustus was nog jong toen Jo Sijstermans vanuit Nieuwenhagen op weg ging om naar Waubach om bij d'r Joep te gaan zingen. Hij bleek later een gewaardeerd lid te worden waaraan het koor een grote steun had. Ten eerste met zijn stem, 1e tenor en ook later (vanaf januari 1973) toen hij zich van bestuurstaken ging kwijten. Menig lid had veel waardering voordoen en laten toen hij vanaf januari 1977 de taak van secretaris op zich nam. Ook nu nog (2002) is hij voor velen altijd nog van grote waarde, niet alleen met zijn stem (voor de nieuwe zangers) maar ook met zijn voortreffelijk geheugen wat de geschiedenis van het koor aangaat.

Het mannenkoor, bestaande uit 75 zangers, organiseerde op 31 oktober 1971 het najaarsconcert. Het mannenkoor voerde hier een in 1970 door Antoon Maessen gecomponeerd werk "de Straatmuzikanten" op tekst van Eric van der Asteen als premičre uit. Verdere medewerking tot het welslagen van dit concert verleenden de koninklijk harmonie Thorn onder leiding van Jan Cober, de koninklijke zangvereniging St. Lambertus uit Kerkrade onder leiding van G. Withag en de fanfare St.Caecilia uit Schinnen onder leiding van N.Dieteren.

Op zondag 7 november werd gezongen tijdens de federale Limburgse zangersdagen georganiseerd door de koninklijke zangvereniging "Venlona" uit Venlo.

 

1972

Bij begin van dit jaar bedroeg het aantal actieve zangers 81 mannen.

Op zondag 2 januari maakte de samensteller van dit geheel kennis met het mannenkoor. Als vaste klant bij de caféhouder Lei Willems (Amigo Bar gelegen op de Hoogstraat te Nieuwenhagen) werd hij gecharmeerd door de mannenzang die Lei Willems altijd ten toon spreidde. Lei had hem al enige tijd beloofd mee te nemen naar een repetitie, maar het kwam er niet van. Uiteindelijk kwam Egbert Willemsen in aanraking met Helmuth Lamers die hem terstond meenam naar de repetitie. Bij de kennismaking met de directeur H.Dieteren zei de directeur dat ik geen stemtest hoefde af te leggen en maar bij de bassen moest gaan zitten. Drie jaar lang was ik het koor ontrouw, ik dacht meer plezier in de zang te hebben bij het Mannen-kleinkoor "Koor '72" maar kwam toch met hangende pootjes weer terug naar Waubach.

Een serenade, ter gelegenheid van behalen van het kampioenschap, werd op 8 januari gebracht bij de Harmonie Laura.

De voorzitter Hub Simons heette dirigent en alle actieve en niet-actieve leden welkom op 47e jaarvergadering op zondag 16 januari, welke gehouden werd in het bekende verenigingslokaal.

In de St.Janskerk te Eijgelshoven werd op 23 januari ten bate van het missiewerk van pater Maas een eucharistieviering opgeluisterd.

Ter gelegenheid van de opening van de Ikonen-tentoonstelling en de installatie van de directeur van het Eykhagencollege te Schaesberg zette het mannenkoor deze viering met een avondconcert luister bij in de dekenale kerkte Schaesberg.

In de Sporthal "ter Waerden" vond op 30 april het traditionele Oranje concert plaats. Uiteraard gaf het Mannenkoor St.Joseph daar ook acte de présence.

Joep Thijssen en Emmy Janssen vierden op 22 mei hun 25-jarig huwelijksfeest. Uiteraard bracht het mannenkoor daar een serenade.

Zo als elk jaar luisterde d'r Joep de eucharistieviering op van de Mei-jongens uit Nieuwenhagen, ditmaal op zondag 28 mei.

Op de lekkere zwoele avond van 3 juni verzorgde het mannenkoor een concert in een feesttent nabij het het kasteel "het Goedje" te Haelen. Ook werd hier een eucharistieviering opgeluisterd. Helaas konden de mannen van het koor het niet te laat maken, want zondags 's morgens moest er een H.Mis opgeluisterd worden in de feesttent van het 40-jaar bestaande Fluit- en Tamboerkorps Prins Bernard uit het Lauradorp.

Het mannenkoor luisterde op 15 juni de uitvaartdienst van haar overleden lid J.KIeijnen op en begeleidde hem naar zijn laatste rustplaats.

Ter gelegenheid van het 25-jarige bestaansfeest van de Harmonie Laura luisterde het koor op zondag 3 september de feestmis op.

Om aan de wensen van begustigers en leden van het Mannenkoor StJoseph te voldoen werd op zondag 10 september een eucharitieviering in de eigen parochiekerk opgeluisterd.

Op 8 oktober werd er in de sport- en muxiekhal "Ter Waerden" door het mannenkoor het najaarsconcert georganiseerd. Aan dit concert werkten mee: de Kerkelijke Harmonie "St.Michaël" uit Thorn, het Heerder Mannenkoor en de fanfare Eendracht uit Nieuwenhagerheide. De Regionale omroep maakte van dit door bijna 1200 muziekliefhebbers bezochte concert radio-opnamen.

Met het succesvolle najaarsconcert nog in hun hoofd vertrokken de zangers op zaterdag 14 oktober (velen met echtgenote) naar Rhenz (D) een plaatsje nabij Koblenz. Na aankomst kon iedereen zijn eigen weg gaan om plaatsje te verkennen. De tweede dag werd er in de Pfarrkirche te Koblenz een eucharistieviering opgeluisterd en een concert in de Stadthalle gegeven, tussendoor ondernam men een bootreisje richting St.Goar. Daags erna aanvaarde het gezelschap weer te thuisreis.

Vrijdags 3 november was het 40 jaar geleden dat het koorlid W.Knebel in het huwelijksbootje stapte en ook hier brachten de mannen van het koor een serenade.

Het werd een drukke dag voor de zangers van het mannenkoor. Zaterdag 16 december, eerst werd er 's middags in het LTS-gebouw een concert verzorgd voor de zieken en bejaarden, 's avonds werd er kerstconcertje gegeven bij de fa.Foeckert en ook werden enkele nummers ten gehore gebracht tijdens een feestavond van de Oranje-Nassau Staalbouw te Heerlen, (de firma waar het lid May Wolters werkte).

Op deze kerstavond bracht het mannenkoor voor een overvolle parochiekerk in Waubach kerstwerken ten gehore.

Het afgelopen jaar noteerde het koor 5 nieuwe leden; n.l. 2 baritons, W.v.d.Abeelen en M.Simons en 3 bassen, A.v.d.Bruggen, Emiel Godding en Egbert Willemsen. Ook verbreedde het koor zich door de komst van de repetitor en pianist Bert Pijpers. Helaas bedankten zich ook 2 leden (J.Brouns en M.Jurgens) en 1 lid kwam te overlijden zodat het koor met 83 actieve zanger het nieuwe jaar inging.

 

1973

De 48e jaarvergadering werd op 14 januari gehouden in het verenigingslokaal te Waubach waarna er een feestavond plaatsvond.

Op 19 mei 1973 wordt deelgenomen aan het Nationaal Koorfestival, dat plaatsvond in de AVRO-studio te Hilversum.

Op 31 mei vond bij gelegenheid van het behaalde succes in Hilversum een receptie plaats.

Op 14 oktober 1973 werd er in sporthal "ter Waerden" -voor de gelegenheid "muziekhal ter Waerden" gedoopt- te Ubach over Worms een Najaarsconcert uitgevoerd. Medewerking hieraan verleenden de Koninklijke Philharmonie Bocholtz, onder leiding van Hans Klerx, en de solisten Elisabeth Ksoll en John Bröcheler. Het mannenkoor stond onder leiding van Harrie Dieteren en werd, evenals de solisten, aan de vleugel begeleid door Bert Pijpers. Helaas heeft de dirigent (toch wel moedig) de uitvoering van het Pelgrimskoor uit Wagners Tannhäuser moeten afslaan. Het was vals. Na hernieuwde aanvang werd deze uitvoering onberispelijk voltooid.

Het "Landgraafs" Mannenkoor St.Joseph vertrok op vrijdag 19 oktober met 96 actieve zangers vanuit Ubach over Worms naar Moulins in Frankrijk, hoofdstad van de Bourbonnais. De reis werd gemaakt op uitnodiging van de Franse firma Potain en zou duren t/m 22-10-1973, Het koor bezocht onder meer de steden Yzeure en Avermes en werd begeleid door de burgemeester van Ubach over Worms J. van 't Hooft, wethouder van cultuur J.Erkens en Pierre Huyskens (hoofdredacteur van het Limburgs Dagblad) die de te zingen programma's op voorbeeldige wijze wist te presenteren. Deze concertreis kwam tot stand met sponsoring van de fa. Potain uit Frankrijk, de fa.Zwaans uit Sittard, bouwbedrijf Foeckert en Venne v.d.Sluis. Bijzonder gewaardeerd werd de gift van de Nederlandse vereniging voor bloembollencultuur, die 5000 bloembollen ter beschikking stelde, dit tot groot enthousiasme van het Franse publiek.

's Morgens werd na de ontvangst door de drie burgemeesters een aubade aan de bevolking gebracht. 's Namiddags bezocht het koor de coöperatieve wijnkelder van Saint Pourcain en 's avonds verzorgde het koor in de basiliek-kathedraal een groot concert van gewijde werken. Ook waren er minder leuke dingen te melden. Ons koorlid Jan Lancelot uit Brunssum werd tijden het ontvangst op het gemeentehuis getroffen door een hartaanval. Dankzij de perfecte organisatie kon hij onmiddellijk naar het ziekenhuis worden vervoerd alwaar hij daags erna alweer vroeg hoe het met de prestatie van het koor ging. Het was niet alles koek en ei, een der zangers, Jan Lancelot, kreeg tijdens het ontvangst op het gemeentehuis een hartaanval. Gelukkig kreeg hij na een paar dagen weer kleur op zijn gezicht en keerde na een tiental dagen in het Franse ziekenhuis te Moulins te hebben gelegen weer terug naar Nederland.

Op deze stralende morgen luisterde d'r Joep een eucharistieviering op in de oude kerk van Yzeure, waarna voor het gemeentehuis van Avermes een aubade wordt gebracht.. Het hoogtepunt op deze dag was echter het optreden "als speciale gast"   van het "Festival de Chorales" in de grote sporthal van Moulins. Uitgevoerd werden hier: Straatmuziekanten, de Postillon, Zwölf Rauber, Quattro Cavai Che Trottano, Bolen mi Lezi, Ol'man river en Choeur des Soldats uit de opera Faust.

De reis zat er weer op: na 's morgens een bezoek gebracht te hebben aan de hijskranenfabriek Potain, aanvaardde het koor de thuisreis. De zangers waren tevreden, het was een perfecte concertreis geweest. De Franse pers was unaniem vol lof over de kwaliteiten van het Mannenkoor St.Joseph. Uitgebreid besteedde zij aandacht aan het bezoek van "les Hollandais" aan het land van Marianne. Grote krantenkoppen getuigden van de bewondering voor het mannenkoor uit Waubach. Ook de Franse radio- en televisieomroep ORTF maakte van een uitvoering van het mannenkoor opnames. Vermoeid maar voldaan arriveerden de zangers 's avonds laat weer in Ubach over Worms. Deze reis reis zou men niet zo gauw vergeten.

In Kerkrade nam het mannenkoor deel aan de Limburgse Zangersdagen. Georganiseerd t.g.v. het 100-jarog bestaansfeest van de zangvereniging "St.Lambertus"Kerkrade. 's Avonds was er nog een manifestatie van enkele mannenkoren i.v.m. het 25-jarig bestaan van de KNZV afd.Limburg.

 

1974

Voorzitter Hub Simons opende de 49e jaarvergadering op 20 januari met een woord van welkom aan alle actieve en niet-actieve leden, de dirigent Harry Dieteren en de pianist Bert Pijpers.

Op 27-01-1974 verleend het koor haar medewerking aan het Winterconcert van Zangvereniging Orpheus uit Nuth. Ook dit koor stond onder leiding van onze toenmalige dirigent Harrie Dieteren. Verder werd er medewerking aan dit concert verleend door de sopraan Maja Schermerhorn en ons aller bekende John Bröcheler uit Vaals.

In april was het Franse koor "les Chanteurs de Saint Nicolas" uit Moullins te gast bij het mannenkoor. Op Zaterdag 6 april werd een internationaal koorfestival georganiseerd. Hieraan werkten mee: het Kinderkoor Epen, het Tonada Koor uit Oostende, Les Chanteurs de Saint Nicolas uit Moulins en het Karls-Chor 1874 uit Kohlscheid.

Het is slechts weinige verenigingen vergund. Maar op 7 april 1974 concerteerde het Mannenkoor, in het kader van het 50-jarig bestaansfeest, in de Dom-Baseliek van Aken. Een kerk waar Karel de Grote begraven ligt.

6 dagen feest, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan. Op 7 t/m 12 juni 1974 traden een keur van koren en muziekgezelschappen op. Elf jubilarissen werden geëerd waarvan twee, m.n. Herman Lentz en Piet Knubben werden geridderd in de orde van Oranje Nassau. Tijdens de receptie kreeg het koor van het Damescomité en het Erecomité een nieuwe piano.

In het kader van dit feestjaar organiseerde het Mannenkoor St.Joseph op zondag 22 september een rijk voorzien galaconcert, waaraan medewerking werd verleend door het Limburgs Symphonie Orkest onder leiding van André Rieu, de sopraan Maja Schermerhorn, de bariton John Bröcheler en uiteraard het eigen 100-koppige koor. Na afloop van het concert dankte de burgemeester van 't Hooft. Hij verklaarde dat de gemeenschap van Ubach over Worms terecht trots mocht zijn op het mannenkoor St.Joseph en prees de uitvoerders voor de herinnering, die zij aan het 50-jarig bestaansfeest nalieten.

Op 8, 9 en 10 november organiseerde het koor, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaansfeest, de Limburgse zangersdagen.

Het feestconcert ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van het mannenkoor "Excelsior" uit Tegelen, dat plaatsvond in de Martinuskerk op zaterdag 30 november, werd gekenmerkt door grootsheid (aldus het Dagblad van Noord-Limburg). Samen met het mannenkoor St.Joseph en de solisten Maja Schermerhorn en John Bröcheler werd er een prachtig concert verzorgd. Beide mannenkoren stonden onder leiding van Harry Dieteren.

 

(terug naar inhoudsopgave)

 

 

 

 

 

Deel 3:     Recente jaren (1975-2002)

 

1975

In de Munsterkerk te Roermond wordt een eucharistieviering opgeluisterd met Byzantijns-Slavische gezangen waarin Mgr. Dr. J.Gijzen voorging. Dit als onderdeel van een dagprogramma van de "Operatie 26ste dag" Een feestelijke viering van de jubilea der afdelingen Zuid (30 jaar) en Noord-Midden Limburg (20 jaar) en de bond Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers.

Op 21 september werd een H.Mis volgens de Byzantijnse ritus gezongen in de dekenale kerk St. Petrus en Paulus te Schaesberg. Dit t.g.v. het 10-jarig bestaan van het Eykhagencollege.

Op 12 oktober overleed Frans Joseph Hanssen, lid (bas) van het mannenkoor.

Op zondag 23 november vond in de sporthal te Herzogenrath-Kohlscheid een massa­concert plaats, waaraan het mannenkoor, samen met 150 andere muzikanten, zijn medewerking verleende.

In de Sport- en muziekhal "ter Waerden" werd op 30 november, het in en buiten de regio bekende najaarsconcert, onder het motto "Drie onder een" georganiseerd, waar het mannenkoor St.Joseph samen met het mannenkoor Excelsior uit Tegelen en de harmonie St.Caecilia uit Schinveld onder meer Trompetstemming (een madrigaal voor mannenkoor en harmonie-orkest,gecomponeerd door Prof. Ir. Henk Badings) ten gehore werd gebracht. Alle drie de gezelschappen stonden onder leiding van Harry Dieteren en werden op de vleugel begeleid door Bert Pijpers en Pieter van Dijk. Het programma werd gepresenteerd door Pierre Huyskens en werd ook op dinsdag 9 december door de ROZ voor het grootste gedeelte op de radio uitgezonden.

 

1976

Pieter Johan (Jung) Welters, geboren op 20 juni 1894, te Ubach over Worms was een van de oprichters van het Mannenkoor. Bijna 50 jaar was hij lid toen hij op medisch advies niet meer mocht zingen, toch bleef zijn hart vol van het Mannenkoor en de zang. Op zondag 25 januari overleed Jung Welters in het de Wever ziekenhuis te Heerlen.

Van 10 juni t/m 13 juni deelgenomen aan het 17e Chorfest des Deutschen Sängerbundes. Hier namen circa 60,000 zangers en zangeressen uit binnen- en buitenland aan deel. Het was de eerste keer dat het koor een vliegreis ondernam. Er werd vertrokken vanaf Düsseldorf. Het was de derde keer overigens dat het koor voor een concert naar Berlijn trok.

ledere muziekliefhebber zal zich nu afvragen, dit jaar geen najaarsconcert? Welnu in afwijking van de traditie vindt er dit jaar geen najaarsconcert plaats, maar wel is er op zaterdag 11 december 1976 om 19.00 uur in de parochiekerk van St. Joseph de premičre van een aan het Landgraafs Mannenkoor opgedragen Limburgse Dialectmis. Een uniek werk, getiteld Missa terrae mosae, voor vierstemmig mannenkoor en orgel, gecomponeerd door Pierre Huyskens en de musicus Naus Reyners. Het koor stond onder leiding van Harry Dieteren en werd aan de orgel begeleid door Frans Waltmans.

 

1977

Op 30 oktober 1977 organiseerde het koor wederom een Najaarsconcert, ditmaal met medewerking van het Tonadakoor uit Oostende (B), een meisjeskoor met internationale faam, waar de leeftijd van de zangeressen lag tussen 11 en 18 jaar. Verder veleende ook harmonie St.Caecilia uit Schinveld zijn medewerking.

 

1978

Op Paasmaandag 27 maart vertrok het koor, een 138 personen tellend gezelschap, met 3 bussen naar Oostenrijk om in de Europese kultuurmetropolen Wenen en Salzburg zijn stemmen te laten klinken.

Op woensdag 29 maart werd in de prachtige Peterskirche in Wenen een eucharistieviering opgeluisterd.

Zaterdag 1 april werd een door het mannenkoor in september 1977 gedane belofte ingelost. In de kerk van Niederhollabrun werd namelijk de uit Nieuwenhagen afkomstige pastoor Jan Mikkenie (overleden sept.1977) tijdens een indrukwekkende eucharistieviering herdacht.

Op zondagavond omstreeks 19.00 uur werd vanuit een studio in Salzburg door de ORF het 'I could have danced all night' van F. Loewenstein, gezongen door het mannenkoor St.Joseph, in de ether gebracht.

Op 30 april 1978 wordt er in Tegelen een concert gegeven in het kader van de Harry Dieteren-Cyclus, met o.a. Mannenkoor Exelsior uit Tegelen, zangvereniging "Orpheus" uit Nuth en harmonie "St.Cecilia" uit Schinveld. Hier werd ook "Trompetstemming" van Henk Badings uitgevoerd, een madrigaal voor mannenkoor en harmonie-orkest op een tekst van Pierre Kemp.

Op 22 oktober 1978 verleende het koor te Nuth zijn medewerking aan een operaconcert, georganiseerd door zangvereninging Orpheus uit Nuth en met medewerking van mezzo-sopraan Mariette Janssen  en tenor Ad van Limpt. Aan de vleugel zaten Arno Dieteren en Frans Waltmans.

Op zondag 26 november organiseerde het koor een apart najaarsconcert. Gasten; Mariette Janssens (verbonden aan de opera te Gent), Ad van Limpt van zangvereniging "Orpheus" uit Nuth en het Kerkraads Symphonie Orkest. Alle muziekgezelschappen stonden onder de leiding van Harry Dieteren.

 

1979

Feest van onze patroonheilige. In het kader van de naderende jubileumviering werd dit feest sober gehouden.

Concert voor bejaarden in het Streeperkruis.

Eucharistieviering opgeluisterd in de parochiekerk van Petrus en Paulus.

Op 28 april 1979 verzorgd het Mannenkoor een gezamenlijk optreden met de harmonie Laura, t.b.v. fonds Orgel in nood.

Op 13 mei 1979 luisterd het mannenkoor te Nieuwenhagerheide een eucharistieviering voor de Mei-jongens op.

TV-opnames in de Rodahal. Blaastest 1979. Optreden Is Bandietenkoor. De uitzending vond plaats op 21-06-1979. Het geheel werd doorTed de Braak gepresenteerd.

Concert t.g.v. de Boerenhoffeesten van de Koninklijke fanfare Eendracht

Voor onze zangersvriend, de bas Joseph Baadjou (71 jaar) werd op 23 juli de uitvaartdienst opgeluisterd.

Op 2 augustus werd de uitvaartdienst opgeluisterd voor onze zangersvriend de tweede tenor Hans Wolfs (64 jaar).

Het mannenkoor viert haar 11e lustrum (55-jarig bestaansfeest). De H.Mis wordt opgeluisterd door het gemengd koor Eendracht uit Rimburg.De jubilerende leden van het koor waren: Syl Gracner, Wi, Hanssen, Wiel Malensek, Lei verstappen (alle vier 12,5 jaar), Hub Simons (40 jaar lid van het Mannenloor).

Het koor neemt op 2 september 1979 deel aan het 81e Bestendig Festival van de stad Antwerpen. Ook wordt er nog een Eucharistieviering opgeluisterd in de O.L.Vrouwekathedraal. Later op de dag wordt er nog een concert verzorgd in de zoo van Antwerpen, (aantal deelnemers 159, er wordt met drie bussen gereisd.

Huwelijksmis gezongen van Pierre Simons en Ans Meulenberg.

Er wordt op 12 oktober 1979 te Ubach over Worms aan de gemeentesecretaris Jo Vijgen een serenade gebracht, t.g.v. zijn 40-jarig dienstjubileum

Op 20 oktober 1979 wordt geconcerteerd in een korenconcert te Helden. Buiten het mannenkoor StJoseph verleenden ook zangevereniging Bel Canto uit Nederweert, het gemengd koor Bel Canto uit Helden en de zangevereniging Ars Musica uit Venray hun medewerking.

Najaarsconcert in Ubach over Worms, met medewerking van het Koninklijk mannenkoor La Bonne Espérance uit Eindhoven, de harmonie "St. Michaël" uit Thorn.

Najaarsconcert in Ubach over Worms op 25 november 1979 met medewerking van harmonie St.Michačl uit Thorn en het koninklijk mannenkoor la Bonne Espérance uit Eindhoven. Het geheel werd gepresenteerd door J.Erkens.

Op 22 december 1979 wordt er een Kerstconcert in Ubach over Worms gegeven voor de afd.Zonnebloem U.o.W.

Eucharistieviering in Hünshoven (D) op 23 december opgeluisterd t.g.v. de 80e verjaardag van een moeder.

Op de eerste kerstdag werd de eucharistieviering in de parochiekerk St.Joseph te Waubach opgeluisterd.

 

1980

Najaars- en Lustrum-concert (1971-1980). Het brengen van vrijblijvende en populaire muziek, met medewerking van harmonie St.Caecilia uit Schinveld, Ton Tissen als solist.

Op 1 februari kwam de 19-jarige Wim Schepers het koor als pianist versterken. Een man die een goede baspartij wist te waarderen en die het ook niet schuwde mee te zingen als zijn muzikale kunsten op de piano niet verlangd werden.

Het mannenkoor St.Joseph is als enige buitenlandse vereniging op 1 juni uitgenodigd om deel te nemen aan een zangwedstrijd "das grossen Rheinischenin gesangwettstret miet Meistersingen" in Rengsdorf (D). Deze wedstrijd waaraan ca. 25 koren deelnamen werd georganiseerd t.g.v. het 130 jaar bestaan van het mannenkoor 1850-1884 Rengsdorf.

Het mannenkoor luistert op 22 augustus de eucharistieviering op t.g.v. het zilveren huwelijk van Jan en Bettie Niessen.

Op zondagmorgen 10 december vond in het St.Hubertushuis te Kerkrade ter afsluiting van het zilveren jubileumjaar van het Kerkraads Symphonieorkest een matineeconcert plaats. Een concert waarbij het mannenkoor St.Joseph erg verdienstelijk musiceerde (uit LD 11-12-1980).

 

1981

In de St.Katharinakerk werd op zaterdag 24 januari ter nagedachtenis van dhr. J.Vankan, oud-voorzitter van het Karlschor een eucharistieviering opgeluisterd.

Op zondag 1 februari werd voor alle in het Brunssums ziekenhuis verblijvende personen een eucharistieviering opgeluisterd.

Op woensdag 18 februari naam een groot aantal leden van het mannenkoor deel aan de SUN-demonstratie in Den Haag.

Ter gelegenheid van het feest van onze patroonheilige wordt op 21 maart in onze parochiekerk een eucharistieviering opgeluisterd.

Op 5 april luisterden de zangers van het mannenkoor St.Joseph een eucharistieviering op in Oirsbeek.

Medewerking aan een koffieconcert werd er verleend op zondag 12 april in de Brikkeoave te Brunssum.

Aan het voorjaarsconcert van de fanfare Eendracht van Nieuwenhagen verleende het koor medewerking op zaterdag 25 april.

Op 10 mei luisterde het mannenkoor traditioneel de eucharistieviering op t.g.v. de Meifeesten van de Mei-jongens uit Nieuwenhagerheide.

Op zaterdag 6 juni namen wij, met gezangen uit de Slavisch-Byzantijnse liturgie, in parochiekerk St.Joseph afscheid van ons, om gezondheidsredenen niet meer actief, lid Walter Knebel. (1905-1981).

In het bejaardencentrum "Heereveld" werd op zaterdag 13 juni een concert gegeven.

Zondags 21 juni werd in Abdissenbosch een eucharistieviering opgeluisterd t.g.v. het 40-jarig bestaan van het gemengd koor St.Jan.

In Ohé en Laak namen verleenden we op 9 juli medewerking aan een jubileums-gala­concert. Dit t.g.v. het Eeuwfeest van Harmonie St.Caecilia.

Zaterdags de 26e september presenteerden de zangers van het mannenkoor zich in de nieuwe concertkleding.

Op zondag 8 november gaf het koor een geslaagd najaarsconcert. Onder de leiding van Harry Dieteren, aan de piano Wim Schepers en met medewerking van de bas Hans Scheyen zong het koorwerken van Schubert, Poulenc, Verdi, Venturini, Gershwin, Loewe, Kern en Sullivan. Onderde leiding van Nic.Dieteren gaf de harmonie Wilhelmina uit Wolder-Maastricht ook acte de precense op dit concert. Ter afsluiting van dit najaarsconcert werd gezamenlijk het Rebellenkoor uit de opera Ernani uitgevoerd.

Op 12 december werd er in de parochiekerk te Langenberg een eucharistieviering opgeluisterd.

Op kerstavond 24 december verzorgde het Mannenkoor St.Joseph de nachtmis in de parochiekerk van Waubach.

Het aantal leden bedraagt op het einde van dit jaar 85.

 

1982

Op 30 januari om 10.30 uur bewees het mannenkoor St.Joseph, door het opluisteren van de eucharistieviering in de parochiekerk van Waubach, de laatste eer aan onze zangersvriend Zef Offermans (geboren op 6 april 1916 te Ubach over Worms en aldaar overleden op 15 januari 1982. Zef was bijna 40 jaar lid van onze vereniging, ook was hij lid van het kerkelijk zangkoor van de parochie St.Joseph.

Deelname op 24 januari aan een meerkorenconcert in het Philips Ontspannings Centrum te Eindhoven. De optredende koren waren buiten het St.Joseph Mannenkoor Fortissimo uit Bergen op Zoom, Koninklijke Zangvereniging Venlona uit Venlo en het Koniklijk Mannenkoor La Bonne Esperance uit Eindhoven.

St. Joepviering (onze patroonheilige) op 20 maart. Tijdens deze viering in het verenigingslokaal werden Hub Pecasse en W.Gerards gehuldigd met hun 12,5 jarig lidmaatschap van onze vereniging. Harry Dieteren werd gehuldigd om het feit dat hij 12,5 dirigent van ons koor was.

Men schrijft 18 april als het mannenkoor St.Joseph medewerking verleend aan een concert op uitnodoging van Harmonie Wilhelmina uit Wolder in de Staarzaal te Maastricht. Dit t.g.v. de directie-overdracht van vader Dieteren op zoon Harry Dieteren.

In de aula van de technische school "op de Heugden" te Schaesberg zet het mannenkoor (onder leiding van Harry Dieteren en aan de piano Wim Schepers) op 30 april luister bij aan de Oranjeviering en de uitreiking der Koniklijke onderscheidingen door burgemeester Coenders. Aansluitend werd er een groepsfoto gemaakt.

Eucharistieviering in de kerk op de Lichtenberg opgeluisterd t.g.v. het 25-jarig huwelijk van ons lid Frans Schormans op 1 mei.

Op 2 mei wordt een eucharistieviering, in het kader van het kroningsfeest van de parochiepatrones St.Walburga, opgeluisterd in de parochiekerk van de H.Walburga te Amby. Pastoor van de Asdonk wist ons hier voor de tweede maal over te halen een dienst op te luisteren.

Operaconcert in de aula van het Eijkhagencollege te Schaesberg op 7 mei, georganiseerd door de Stichting Muziekdramatische Produkties Limburg. Medewerking hieraan verlenen de sopraan Yessica Ernst, de alt José Keulartz, de tenoren Marcel Coops en Arnold Bindels, de barriton Alois Frings, de bas Henk Reumkens en het mannenkoor St.Joseph. De begeleiders op de piano zijn Wim Schepers en Jean Lardinois. Het algehele muzikale leiding is in handen van Harry Dieteren.

Traditiegetrouw luisterden we op 9 mei in de parochiekerk de Eucharistieviering te Nieuwenhagerheide op van de Mei-jongens.

Op 10 mei wordt de repetitie gecombineerd met een informatiebijeenkomst voor alle deelnemers aan de concertreis naar Moulins (Fr).

Hemelvaartsdag 20 mei. 's Morgensvroeg om 06.30 uur vertrok het mannenkoor met een uur vertraging richting Frankrijk. De concertreis naar Moulin in Frankrijk had zijn aanvang genomen.

Na een korte nachtrust vertrokken de zangers op vrijdag 21 mei 's morgens om 9 uur voor een trip naar La Palisse, ten zuiden van Moulins. Hier bracht het een aubade op het kasteel van "La Palice" en later op de dag verleende het koor medewerking aan een galaconcert in de kathedraal van Moulins. Voor het concert deelden de leden van het mannenkoor 250 bosjes met fresia's uit aan de bezoeksters.

Zaterdag morgen 22 mei werd het koor door burgemeester Rolland en het gemeentebestuur ontvangen in het gemeentehuis van Moulins. 's Avonds gaf het koor een concert in het "Theatre Municipal" te Moulins. De 23e mei luisterde het mannenkoor een eucharistieviering in de Sacre Coeur te Moulins (Fr). 600 mensen woonden de mis bij die mede werd opgedragen door S.Maas, die het koor tijdens de reis vergezelde.

Er bleef niet veel tijd over, bij de thuiskomst vanuit Frankrijk moest het mannenkoor zich op 28 mei weer opmaken om deel te nemen aan een "Deutsch-Niederlamdisches Gemeinschaftskoncert" te Herzogenrath (D) t.g.v. het 700-jarig bestaan van deze stad. Buiten het mannenkoor St.Joseph namen MGV Sangerbund 1878 Merkstein, het mannenkoor Lambertus uit Kerkrade en het Karls-Chor 1874 Kohlschein deel.

t.g.v. het 10-jarig bestaan van "Koor 72" werd op 5 juni werd samen met de solist Ton Thissen een lustrumconcert verzorgd te Nieuwenhagen.

Daags erna op 6 juni werd een eucharistieviering opgeluisterd ter gelegenheid van het 50-jarig bestaansfeest van het Fluit- en tamboerkorps Prins Bernard.

Een droeve dag, op 26 augustus overleed te Heerlen mannenkoor St.Josephs ere-dirigent in de leeftijd van 79 jaar. (geb. 8 februari 1903 te Eijgelshoven).

Op 11 september revancheerden wij ons bij de Zonnebloem door het opluisteren van een Eucharistieviering in Nieuwenhagen, dit i.v.m. de nationale ziekendag.

Eucharistieviering te Nieuwenhagerheide opgeluisterd op 18 september t.g.v. het zilveren huwelijksfeest van ons lid Leo Verstappen.

Ter gelegenheid van zijn 25-jarig dienstjubileum bij Foekert's bouwbedrijven werd op 24 september een muzikale hulde gebracht in het kasteel Vaalsbroek aan dhr.Schols.

Op uitnodiging van het Mannenkoor Hoensbroeck werd er in het kasteel van Hoensbroek op 7 november medewerking verleend aan een koffieconcert. Hierwero.a. Landerkennung van Edvard Grieg ( met een solo van May Smeets) uitgevoerd.

Eigen najaarsconcert werd op 14 november gehouden.

Op 5 december werd medewerking verleend aan een "Speculaarconcert" in de Stadsschouwburg te Heerlen. Georganiseerd door de Stichting Muziekdramatische Produkties Limburg. Wij brachten daar enkele Opera-koren ten gehore.

Concert in het gemeenschapshuis van 't Lauradorp, ter gelegenheid van het 30-jarig bestaansfeest van de Harmonie Laura op 12 december.

Tijdens de eucharistieviering op eerste Kerstdag bracht het mannenkoor in de parochiekerk St.Joseph te Waubach kerstliederen te gehore.

 

1983

Op 15 januari medewerking verleend aan een concert in het Eijkhagencollege te Schaesberg. Dit concert werd georganiseerd door de Fanfare Aloysiana.

De 5e februari bewezen wij in de parochiekerk op de Lichtenberg de laatste eer aan onze zangersvriend Hub Pécasse (Bas II).

In Meezenbroek-Heerlen op 5 februari een eucharistieviering opgeluisterd ter nagedachtenis aan onze eredirigent M.Notermans (geb. 8 februari 1903, overl. op 26 augustus 1982).

Feestmis in Terwinselen opgeluisterd ter gelegenheid van het 65-jarig jubileum op 6 maart van het Kerkelijk Zangkoor St.Barbara.

Luister bijgezet tijdens de dodenherdenking 1940-1945 op 5 mei bij de kapel te Rimburg

Eucharistieviering van de Mei-jongens te Nieuwenhagerheide op 15 mei opgeluisterd.

Serenade te Ubach over Worms gebracht aan de directeur M.Bisschops van de Rabo-bank t.g.v. zijn 40-jarig dienstjubileum op 20 mei.

Op 28 mei werd een serenade gebracht in verband met een jubileumviering van de MAVO "de Lichtenberg"

Op 26 juni werd er gezongen tijdens een feestmis in de St.Josephkerk te Waubach ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum van de Fanfare Eendracht.

Medewerking verleend op 4 september aan een concertavond in Nieuwenhagen, georganiseerd door de harmonie St.Caecilia.

Ziekendag Zonnebloem, op 18 september luisterde het mannenkoor een eucharistieviering op in de parochiekerk te Abdissenbosch.

Ons eigen najaarsconcert in de sport -muziek- hal "Ter Waerden" in Ubach over Worms op 13 november, met o.a een pianoconcert uitgevoerd door onze pianist Wim Schepers, solo's gezongen door onze leden May Smeets (bariton), Leo Verstappen (tenor), Joep Thijssen (tenor) en met mederwerking van harmonie Wilhelmina uit Wolder-Maastricht.

Eucharistieviering in de St.Josephkerk opgeluisterd t.g.v. het 40-jarig priesterfeest van Mgr.Frehen op 11 december.

Kerstconcert in samenwerking met het Landgraafs Symphonie Orkest in de parochiekerk van Nieuwenhagen. Gehouden op 18 december.
Kerstconcert op 22 december, in samenwerking met het Landgraafs Symphonie Orkest voor de patiënten van de Welterhof in Heerlen.

's Avonds op 24 december de Kerstviering in de parochiekerk van Waubach luister bijgezet.

 

1984

De 59e jaarvergadering wordt gehouden op 29 januari in het verenigingslokaal "het Parochiehuis" aan de Klossterstraat 20 te Ubach over Worms.

Leed en vreugd dooreen, op 24 maart werd in de kerk van Nieuwenhagerheide ook de huwelijksmis van Jo Spiertz opgeluisterd.

De laatste eer werd bewezen op 24 maart in de parochieker St.Joseph aan onze zangersvriend Jo Sporken.

Vandaag, 31 maart, vond de St.Josephviering plaats in het verenigingslokaal. Tijdens dit feest werden in het kader van het 60-jarig jubileum de jubilarissen door de vereniging gehuldigd. Jaco Simons maakte van deze huldiging een fotreportage. Het aantal jubilarissen is 24, waaronder Pierre Ramakers 55 jaar lid, Piet Knubben en Herman Lentz beiden 50 jaar lid.

De tradionele opluistering op 13 mei van van de feestmis van de mei-jongens in de kerk van Nieuwenhagerheide.

Op 16 juni werd de huwelijksmis in de parochiekerk van Waubach van Peter Simons opgeluisterd.

23 juni. De eerste opnamedag voor de te realiseren LP. Een en ander gebeurde in de hal van van het constructiebedrijf H.Mertens te Hoensbroek.

Op de eerste juli wordt als feestgeschenk de eucharistieviering opgeluisterd t.g.v. het 40-jarig priesterfeest van pastoor-deken Brounts van de parochie Petrus en Paulus te Schaesberg.

Huwelijksmis van Cor van Haaren wordt op 28 juli in de parochiekerk St.Barbara in de Kakert-Schaesberg opgeluisterd.

Op uitnodiging wordt op 16 september een eucharistieviering opgeluisterd in de kerk van Grotenrath (D)

Op 29 september zongen wij voor een vriend van ons lid Chris Logister de jaardienst in de parochiekerk te Nieuwenhagerheide.

Op 4 juli wordt er koffieconcert gegeven in het Parochiehuis te Waubach bij de presentatie van de LP. Ook wordt vandaag deze LP officieel gepresenteerd en aangeboden aan de burgemeester Hans Coenders van de gemeente Landgraaf.

De laatste eer werd bewezen aan onze trouwe supporten Jo Hanzen in de St.Josephkerk te Waubach op 14 november.

Bedroefd droegen wij op 27 november onze zangersvriend Bob Surma na een door het koor gezongen uitvaartdienst in de St.Josephkerk te Waubach, naar zijn laatste rustplaats.

Op Kerstavond luisterden wij de eucharistieviering in de kerk van de H.St.Joseph te Waubach met kerstliederen op.Het jaar is voorbij. Voor het eerst sinds 1971 vindt er geen Najaarsconcert plaats. Problemen van uiteenlopende aard belemmerden de uitvoering van dit muzikale en culturele evenement. Een lichtpunt was dat de geplande LP in samenwerking met zangvereniging Orpheus uit Nuth en het Landgraafs Symfonie Orkest tot stand kwam. Deze LP kreeg de toepasselijke naam"Kroedwusj".

Het aantal leden per 31 december bedroeg 76.

 

1985

Op 3 februari wordt in het verenigingslokaal, het Parochiehuis gelegen aan de Kloosterstraat te Ubach over Worms om 10.30 uur de 60e jaarvergadering gehouden Jo Sijstermans en Lei Willems, respectievelijk secretaris en vice-voorzitter treden af als bestuurslid en stellen zich niet meer herkiesbaar. Harry Dieteren, de dirigent, was van oordeel dat het moment aangebroken was om de dirigeerstok aan een ander over te laten. Aan het slot van zijn toespraak tijdens deze jaarvergadering bood hij zijn ontslag aan.

Op uitnodiging van pastoor Pörteners die vroeger pastoor in de parochie Waubach was, werd op zondag 3 maart in de overvolle kerk van de paochie Voerendaal een eucharistieviering opgeluisterd.

Tijdens de repetitie van 17 maart werd er afscheid genomen van de dirigent Harry Dieteren. Hij kreeg als afscheidsgeschenk een metronoom en zijn vrouw een bos bloemen aangeboden.

Op vrijdag 22 maart werd er in het kader van het naamfeest van de paroonsheilige de traditionele St.Joepviering gehouden. Tijdens deze feestavond werden de volgende jubilarissen gehuldigd: Ben Dadziak, Jo Lentz, Kees Notenboom, Jos Stevelmans sr., Jo Spiertz, allen 12,5 jaar lid van ket Mannenkoor.

Op 24 maart werd door de nieuwe dirigent, John Slangen, zijn eerste repetitie gegeven.

Op 20 april vond de St.Josephviering plaats in het verenigingslokaal. Sinds lange tijd werden er door enkele leden weer enkele sketchjes opgevoerd. Ook werden de leden van het Damescomité in de bloemetjes gezet, het comité vierde op deze datum haar 25-jarig bestaan. Jaco Simons maakte bij deze gelegenheid weerde herinneringsfoto's.

Het eerste koffieconcert van het mannenkoor werd op 17 november in het verenigingslokaal gegeven. Hier werd Raspaschol van Otto Groll voorde eerste keer uitgevoerd. Mede ter introductie van de op handen zijnde concertreis naar Spanje en ter kennismaking met de nieuwe dirigent John Slangen.

Het aantal actieve leden op 31 december bedroeg 75 mannen. In het afgelopen jaar bedroeg het aanwezigheidspercentage, na aftrek van afmeldingen doorziekte e.d. 81,33 procent.. Voorde carnavalsvereniging "de Joepemannen" was het een droef jaar, het ging ter ziele en de voorzitter en de secretaris hebben hun functie dan ook stilzwijgend neergelegd.

 

1986

Per 1 januari 1986 telde het mannkoor 75 leden.

Op zondag 26 januari wordt vanaf 10,30 uur in het verenigingslokaal "het Parochiehuis" aan de Kloosterstraat te Ubach over Worms de 61e jaarvergadering gehouden.

Op carnavals-zaterdagavond 8 februari wordt erdoor middel van een familie-avond, waarbij introducees uiteraard ook welkom zijn, geprobeerd de carnaval in verenigingsverband weer nieuw leven in te blazen.

Op 22 maart 19986 bewees het koor onze zangersvriend Boeb Janrzic de laatste eer tijdens de zeswekendienst in de kerk Maria Hulp der Christenen te Nieuwenhagen.

Op 11 mei luisterden de mannen van het koorde feestmis van de Mei-Jongens op in de kerk van Nieuwenhagerheide,

Op 16 mei vertrekt het mannenkoor op een concert- en vakantiereis naar Spanje.

's Morgens om 10,30 uur gaf het mannenkoor een koffieconcert in het plaatselijke culturele centrum in Llorett de Mar.

's Avonds om 20,00 uur gaf het koor een kerkconcert in de plaatselijk kerk San Roman te Lloret de Mar.

Het mannenkoor geeft op 19 mei een uitgebreid galaconcert in Barcelona. Een uitvoering waar 14 stukken ten gehore gebracht worden. In de pause stelt onze pianist Wim Schepers zijn muzikale kunsten te toon.

Tijdens deze concertreis wordt op 22 mei een gedenkwaardige uitvoering gegeven. Het LMK was het eerste wereldlijke koor wat in de Kathedraal te Montserat zong. (meer dan 2000 toeschouwer)

Werd door het koor aan de eucharistieviering in de H.Theresiakerk in het Lauradorp, t.g.v. het 40-jarig huwelijk van Wiel Malencek x Mia Simons een feestelijk tintje gegeven.

Verleende het Landgraafs Mannenkoor en het Mannenkoor Hoensbroeck medewerking aan een koffieconcert in het Multifunctioneel Centrum Gebrook in Hoensbroek. Beide koren stonden onder de leiding van John Slangen en werden op de piano begleid door Wim Schepers.

Op kerstavond luistert het mannenkoor de kerstviering in de parochiekerk van Waubach op.

 

1987

64 leden telt het mannenkoor op 1 januari 1987.

Zaterdag 7 februari herdacht het mannenkoor de overleden leden tijdens een eucharistieviering in de parochiekerk Maria Hulp der Christenen in Nieuwenhagen. Oud-leden werden uitgenodigd om aan deze viering deel te nemen. Een aantal van hen gaf hier gevolg aan.

Zondag 8 februari werd de 62ste jaarvergadering gehouden in het verenigingslokaal, 't Parochiehuis aan de Kloosterstraat te Waubach. Tijdens de vergadering werden twee nieuwe bestuursleden gekozen, en wel; A.van Hees en J.Sijstermans. Het bestuur werd als volgt samengesteld: Hub Simons (voorzitter), Jo Adriolo (vice-voorzitter), Jo Sijstermans (secretaris), Jan Gerards (penningmeester), Joep Thijssen (2e secretaris), Alfons van Hees (2e penningmeester), Frans Smeets en Jan Snijkers (bestuursleden).

Zaterdag s'avonds vierden de leden van het mannenkoor in haar verenigingslokaal te Waubach het feest van haar patroonheilige, d'r St.Joep. Tijdens deze avond werden de leden Peter Simons en Paul Frehen, respectievelijk 12,5 en 25 jaar lid gehuldigd.

Het Mannenkoor luisterde op zondag 10 mei traditiegetrouw de eucharistieviering op in de parochiekerk van het H.Hart te Nieuwenhagerheide. Dit i.v.m. de meifeesten van de mei-jongens.

Het Mannenkoor bracht op zaterdag 16 mei een serenade aan de volleybalclub "Ter Waerden" (Ubach over Worms) i.v.m. haar 12,5-jarig bestaan en tevens i.v.m. het 12,5-jarige voorzitterschap van deze sportvereniging door onze bibliothecaris Jo Lentz.

Hub Simons, die bijna 25-jaar in de hoedanigheid van voorzitter veel voor het mannenkoor had betekend, legde met ingang dinsdag 19 mei zijn functie neer en trad uit het bestuur. De vice-voorzitter Jo Adriolo volgde hem op.

Het Mannenkoor verhoogde de feestvreugde met een serenade bij het 40-jarig huwelijksfeest van het bestuurslid Joep Thijssen op zaterdag 23 mei.

Vanaf 18,30 uur op zondag 31 mei wordt er medewerking verleend aan een populair concert in het feestpaviljoen te Rimburg van de 110-jarige zangvereniging "Eendracht". Verder werkten aan dit concert de fanfares Victoria en Abdissenbosch mee. Het mannenkoor moest zich waarmaken tegen het instrumentale geweld van de fanfares, maar met medewerking van een gediciplneerd publiek brachten de mannen een gevarieerd programma in viertalen. Aan het aplaus te horen bleek dat de mannen zich uitstekend van hun taak gekweten hadden en dat de mannenzang nog altijd zeer gewwardeerd wordt.

De zangvereniging "Eendracht" werd op 3 februari 1877 als "Rimburg-Bruchhausener Sankt Caecilienchor"opgericht. Later werd deze naam veranderd in Gesangverein Eintracht Rimburg Bruchhausen. In het voorjaar van 1966 werd het koor omgevormd tot een gemengd koor.

Op verzoek van pastoor Pörteners wordt op 7 juni in de St.Laurentiuskerk te Voerendaal een eucharistieviering opgeluisterd.

Op 21 juni luisterde het koor, op verzoek van ons erelid pastoor J.Maas, een eucharistieviering op in de parochiekerk St.Laurentius te Bemelen. Aansluitend namen wij deel aan een tuinfeest in deparochietuin, waaraan wij een muzikale bijdrage leverden. Jammer dat de weergoden een slechte bui hadden.

In het kader van het 4e Waubachs dorpsfeest (georganiseerd door Jong Nederland Waubach) werd op 28 juni een kort populair concert verzorgd.

In een schrijven van 14 juli 1987 wordt door de secretaris verklaart dat de Carnavalsvereniging "de Joepemannen" (onder supervisie van het mannenkoor) niet meer als actieve vereniging beschouwd dient te worden.

Woendag 2 september werd er op de Overste Hof te Schaesberg een generale repetitie gehouden i.v.m. het aanstaande concert op 6 september 1987.

Op zondag 6 septemnber viel ons koor dan de eer te beurt om op het 125-jarig bestaansfeest van de Koniklijke Fanfare "Aloysiana" samen met de fanfare St.Caecilia uit Bocholtz de "Slag bij Waterloo"compleet met vuurwerk uit te voeren. Voorafgaand aan deze apotheose gaven wij een populair concert. De "Overste Hof' te Schaesberg was voor deze uitvoering een goed gekozen entourage. Alweer eens waren de weergoden niet in feeststemming.

Vanaf deze datum zong ons koor onder leiding van Wim Schepers.

Op 9 september bewees het mannenkoor in de parochiekerk te Waubach de laatste eer aan hun dierbare zangersvriend Wiel Heidendael en droegen hem aldaar ten grave.

Onze dirigent, John Slangen, trok zich terug als dirigent van het koor.

Bewees het koor te Waubach, haar beschermheer Peter Joseph Simons (geb.06-09-1899 te UoW, ovl. 26-09-1987 te Brunssum), tijdens de uitvaartdienst de laatste eer.

Luisterde het mannenkoor de huwelijksmis in de parochiekerk van de H.St.Joseph te Waubach, van Pauline Duchateau op. Zij was vele jaren het "Tanzmariechen" van de CC de Joeppemannen.

Het koor neemt op 17 oktober onder leiding van Wim Schepers deel aan een vierkorenconcert in de kerk van Banhoit, georganiseerd door de zangvereniging "Avanti" uit Banhoit. Het vervoer geschiedde per bus. I.v.m. de hoge kosten werd er slechts een bus gecharterd en konden de dames derhalve niet mee. Het koor verzorgt het slotconcert waarna voor alle koren tijd een gezellig samenzijn is.

Op 18 oktober houdt het koor een dagtochtje, uiteraard met de dames, naar Leuth (gemeente Ubbergen in Gelderland) alwaar we in de parochiekerk aldaar een eucharistieviering opluisteren. Na deze uitvoering volgt er een leerzame excursie door de Ooijpolder en langs de Waal. Vervolgens wordt nog de Heilige Landstichting bezocht.

heeft het bestuur in een gemeenschappelijke vergadering besloten Wim Schepers mi.v. van 01-11-1987 - met een proeftijd van eenjaar- aan te stellen als dirigent van het LMK. Maar Wim Schepers bedankt voor de eer.

Op 1 december 1987 wordt er om 20:00 uur in het verenigingslokaal te Ubach over Worms een algemene ledenvergadering gehouden. Een en ander heeft betrekking op de directiewisseling.

Op kerstmorgen bracht het koor, in de parochiekerk St.Joseph te Waubach, tijdens de eucharistieviering kerstliederen ten gehore.

61 Bedroeg het ledenaantal op de laatste dag van het jaar 1987.

 

1988

Een nieuwe periode. Op zondag 3 januari geeft Hans Luesink, onze nieuwe dirigent zijn eerste repetitie bij het mannenkoor. Er breekt een ander muzikaal tijdperk aan voor het LMK. De nieuwe dirigent zou een kwalitatieve ontplooiing en verfijning van de muzikaliteit brengen.

De 63e jaarvergadering van het mannenkoor St.Joseph werd gehouden op 31 januariZaterdag 5 maart bewees het koor in een uitvaartdienst de laatste eer aan haar lid Funs Lafleur.

In het kader van het van eeuwfeest van de schutterij St.Joseph en het patroonsfeest van de schutterij en ons koor werd op zondag 20 maart de hoogmis in de parochiekerk St.Joseph te Waubach opgeluisterd.

26 maart. Op deze datum hield het koor haar jaarlijks terugkerende St.Joep-avond. Een avond waar 9 jubilarissen werden gehuldigd, een nieuwe beschermheer (m.n. dhr.Jo Vijgen) werd geďnstalleerd en Hub Simons tot erevoorzitter werd benoemd. Ook werd op deze avond het nieuwe lid Ben Krans geinstalleerd.

Vanaf deze datum (01-05-1988) heeft het mannenkoor geen bemoeinis meer met het beheer en de exploitatie van het "Parochiehuis"

Op dinsdag 3 mei bewees het koor in een uitvaartdienst de laatste eer aan haar lid Gerard Ploum.

Traditiegetrouw luisterden op 8 mei de zangers van het LMK de eucharistieviering op ter gelegenheid van de meifeesten van de Mei-jongens uit Nieuwenhagerheide.

Op 15 mei verzorgden de zangers van het mannenkoor een stijlvolle eucharistieviering in het feestpaviljoen dat opgezet was ter gelegenheid van het 75-jarig bestaansfeest van R.K.V.V. Waubach.

Viel het mannenkoor de eer te beurt om op zondag 22 mei i.v.m. het Pinksterfeest een eucharistieviering op te luisteren in de Pancratiuskerk te Heerlen.

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Eijkhagencollege wordt op 5 juni 1988 een eucharistieviering opgeluisterd in de H.Familiekerk in Schaesberg.

Hier nam het LMK deel aan een Korenfestival (8 koren) op zondag 19 juni, georganiseerd door het Kon.erkend Mannenkoor St.Caecilia Koningsbosch.

Het koor bewees zijn lid Karel Houtmans de laatste eer in een uitvaartdienst op dinsdag 9 augustus.

Op verzoek van de pastoor luisterden we zaterdag 24 september in de H.Theresiakerk in het Lauradorp een eucharistieviering op.

Zaterdag 8 oktober nam het Mannenkoor te Voerendaal deel aan een korenavond, georganiseerd door het Voerendaals Mannenkoor, t.g.v. het 40-jarig bestaan van het Gewest Limburg van het KNZV.

Het mannenkoor St.Joseph verleende in samenwerking Sound of Peace and Freedom verleende op zaterdag 29 oktober medewerking aan een populair concert in het gemeenschaphuis Carré te Schaesberg. Deze uitvoering werd gegeven onder leiding van Wim Schepers.

Zaterdags 5 november luisterde het koor in de parochiekerk H.Theresia in het Lauradorp de eucharistieviering op ter gelegenheid van het 40-jarig huwelijksfeest van haar lid Fer Duchateau en zijn vrouw Nellij Thijssen.

Het Mannenkoor werkte op zondag 6 november mee aan een koffieconcert in Abdissenbosch, georganiseerd door de jubilerende zangvereniging "Don Bosco"

De medewerking werd op 18 december verleend aan een Kerst-lnn, gehouden in het gemeenschapshuis 't Straatje op de Eijgelshoverweg te UoW (Groenstraat).

Op Kerstavond zong het Landgraafs Mannenkoor de nachtmis in de St.Josephkerk te Waubach.

Het aantal actieve leden op de laatste dag van dit jaar bedroeg 54.

 

1989

Op woensdag 11 januari overleed ons lid Joseph (Sjef) Smeets (1913-1989). Hij was 35 jaar lid (1e tenor) van het koor. Op zaterdag de 14e bewees het koor hem de laatste eer in de parochiekerk Maria Hulp der Christenen in Nieuwenhagen.

Zondag 29 januari om 10.40 werd door voorzitter Jo Adriolo de 64ste jaarvergadering in het verenigingslokaal "parochiehuis Waubach" aan de Kloosterstraat 20 te Ubach over Worms geopend.

Zaterdagavond 11 maart was dan weer de traditonele St.Joep avond. Tijdens deze feestavond kreeg het mannenkoor van haar Damescomité een nieuw vaandel aangeboden. Als nieuwe lid werd op deze avond J.Snijders geďnstalleerd.

Onderde bezielende leiding van onze dirigent Hans Luesink en met de gevoelige begeleiding, maar ook met de exelente uitvoering van solistische stukken op de piano van onze pianist Wim Schepers gaf het Landgraafs Mannenkoor St.Joseph op 18 maart een Lenteconcert in de burgerzaal van het Raadhuis in Landgraaf.

Op Hemelvaartsdag 4 mei vertrok het Landgraafs Mannenkoor St.Joseph met 77 personen vanaf Scherpenseel voor de concertreis naar Joegoslavië. De reis zou niet in een keer geaakt worden doch in Bergen (Beieren) onderbroken worden voor een overnachting.

Daags erna arriveerde het koor in Predvor alwaar ons een geweldig ontvangst ten deel viel. Het gezelschap logeerde in het idylisch gelegen hotel Bor.

Zes mei, een concert in het Joegoslavische Primskovo - Kranje gegeven.

Een drukke dag op de zevende mei; 's morgens om 10.30 uur de H.Mis opgeluisterd in Primskovo, en des avonds om 20.00 uur werd te Ljublijana een concert gegeven.

Om circa 12.00 uur gaven wij tijdens het ontvangst op het gemeentehuis van Kranje een aubade. Hier zongen wij Hej Slovani, het Wilhelmus, Limburg mijn heerlijk land en Zdravljica.

Concert in het Joegoslavische Preddvor op 9 mei. In aansluiting aan dit concert was er een gezellige avond voor de zangers, zangeressen en hun aanverwanten.

Op donderdag 11 mei werd weer de terugreis aanvaard en na een overnachting in Bergen arriveerden we op 12 mei in Landgraaf. Het was een onvergetelijke concertreis.

Traditiegetrouw luisterden we op zondag 28 mei de eucharistieviering op van de Mei-jongens uit Nieuwenhagerheide.

Op uitnodiging van de Koninklijke Fanfare Eendracht werd op 11 juni acte de precence gegeven bij een door hen georganiseerd Boerenhoffeest in de loods van dhr.van Loo aan de Kloosterstraat te Waubach.

Op een stralende dag en onder begeleiding van de muziek van fanfare Eendracht begon de feestelijke viering van het 65-jarige bestaansfeest van onze vereniging. De 50-jarige jubilaris Hub Simons en zijn vrouw werden 's middags om 14.15 uur in een feestelijke stoet naar de parochiekerk van Waubach begeleid. Tijdens de eucharistieviering (gezongen door het gemengd koor New Voice '85) zegende pastoor Maessen de door het Damescomité aan het Mannenkoor geschonken Vaandel. Tijdens de feestavond werden de volgende jubilarissen gehuldigd: Hub Simons, ere-voorzitter en 50 jaar lid, Funs van Hees, vice-voorzitter en 40 jaar lid en Bart Grotens, 25 jaar lid.

Een nieuwe pastoor in het dorp. Pastoor Kenis hield t.g.v. zijn benoeming op zondag 27 augustus een receptie welke het Mannenkoor met enkele liederen opende.

In de periode 11 t/m 24 september was weer de jaarlijks terugkerende donateurskaartenactie. Frans Smeets en Frans Schormans (beiden lid van het koor) verdienden een extra vermelding voor hun aandeel in de opbrengst.

Het koor verzorgde 's morgens om 10.30 uur in het Bejaardenverzorgingscentrum "de Regenboog" gelegen aan Meezenbroekerweg 13 te Heerlen op 17 september een populair concert.

De voltooiing van het vernieuwde winkelcentrum/markt Waubach werd op zaterdag 23 september gevierd met een feestelijk programma waaraan het mannenkoor ook haar muzikale medewerking verleende.

Leo en Tilla Willems, beiden jarenlang lid van resp. het Mannenkoor en et Damescomité vierden op zaterdag 30 september hun 40-jarig huwelijksfeest. Uiteraard luisterde het koor ter gelegenheid hiervan de eucharistieviering op.

Omdat daags erna deelgenomen werd aan een Internationaal Zangconcours werd er op 4 november een generale repetitie gehouden in "het Spaans Kentje"aan de Rótscherweg te Nieuwenhagen.

Het was zover. Om 16.00 uur vertrokken de bussen met zangers en supporters richting Heyhuysen waar deelgenomen zou worden aan een een Internationaal Zangconcours. Het optreden van het Mannenkoor werd vastgesteld om 19.00 uur (als laatste koor). Hierna zouden de behaalden resultaten bekend gemaakt worden. Het Landgraafs Mannenkoor St.Joseph voerde Prés du fleuve étranger van Charles Gounod en Boere-Charleston van Hans P. Keuning uit. De waardering bedroeg 364 punten en was goed voor een 1e prijs met lof. Het koor stond onder leiding van Hans Luesink.

Op maandag 13 november werd in het bijzijn van het bestuur, ere-voorzitter en wethouder Gybels, de kristallen scultuur - die het Mannenkoor bij haar concertreis naar Moulis (1973) ten geschenke kreeg - opnieuw onthuld. Thans heeft het een waardige plaats gekregen in het raadhuis van de gemeente Landgraaf.

Op initiatief van ons lid Hein Simons, hij vierde op deze dag zijn 71e verjaardag, luisterde het koor op 19 november in Gillrath een eucharistieviering op.

Vrijdag de 8ste december werd er in de parochiekerk H.Michaël van het Eikske een kerstconcert gegeven in samenwerking met het Vocaal Ensemble Musica Cantat.

Bij de uitreiking van de Frans Erens-prijs aan de schrijver Anton Koolhaas, op zaterdagmiddag 9 december 15,00 uur, in het Gouvernementsgebouw te Maastricht omlijstte het Mannenkoor deze feestelijkheid met koorzang.

In de burgerzaal van de gemeente Landgraaf vond op zaterdag 23 december een tweede kerstconcert plaats in samenwerking met het Vocaal Ensemble Musica Cantat.

Op 1e Kerstdag luisterde het Mannenkoor in de St.Josephkerk een eucharistieviering met kerstliederen op.

De vergrijzing slaat langzaam maar zeker toe in ons koor, vooral bij de eerste tenoren. Het aantal actieve leden per laatste dag van het jaar bedroeg 55. (57 % jonger dan 50 jaar).

 

1990

De 65ste jaarvergadering werd op zondag 4 februari in het verenigingslokaal "het parochiehuis" gehouden.

Op vrijdag 31 augustus bewees het koor de laatste eer aan de bijna 42 jaar in het koor zingende bas, Leo Willems. Leo was vanaf 1 oktober 1948 lid en vanaf januari 1956 bestuurslid (waarvan de langste tijd als vice-voorzitter) van het Mannenkoor Een man waar men nooit tevergeefs beroep op deed.

 

1991

Vandaag de 27e januari vond de 67e jaarvergadering plaats.

Opluistering van een eucharitieviering in de parochiekerk te Nieuwenhagerheide op 16 februari, t.g.v. het 25-jarig huwelijksfeest van Jo en Fieny Vandenhoff.

Onze patroonheilige wordt geëerd in een eucharistieviering in de parochiekerk te Waubach op 20 april.

Opluistering van een eucharistieviering in de parochiekerk te Nieuwenhagerheide, t.g.v. het 50-jarig huwelijksfeest van de ouders van ons lid Dré Heuvelmans op 20 april.

Op 28 april een gezamenlijk concert met de vriendenkring St.Rochus en de fanfare Eendracht in het raadhuis van de gemeente Landgraaf gegeven.

Op 25 mei een eucharistieviering opgeluisterd in de parochiekerk te Waubach, t.g.v. het 40-jarig huwelijk van ons lid Rein van Uffelen.

Opluistering van een eucharistieviering op 14 september in de parochiekerk te Waubach, t.g.v. het 40-jarig huwelijk van Hub en Johanna Simons.

De 28e september medewerking verleend aan een korenavond bij het gemengd koor Canto Lirico uit Heel.

Opluistering van een eucharistieviering in de parochiekerk te Waubach, t.g.v. het 40-jarig huwelijk van Pierre en Keetje Ramakers op 9 november.

Kerstconcert verzorgd op 15 december in de Petrus en Pauluskerkte Schaesberg, i.s.m. gemengd koor Landgraaf.

Op 22 december medewerking verleend aan een kerstconcert van het christelijk gemengd koor Heerlen in de gereformeerde kerk aan de Burg.Waszinkstraat te Heerlen.

Op woensdag 25 december, eerste Kerstdag werd een eucharistieviering opgeluisterd in de St.Josephkerk te Waubach.

 

1992

Donderdagmorgen 28 mei, 07.00 uur. Het mannenkoor vertrok voor een concertreis naar Salzburg, de geboortestad van Wolfgang Amadeus Mozart, en de stad die steeds weer ontdekt kan worden. Gedurende deze "Concertreis" overnachtte het gezelschap in het te kort aan de snelweg gelegen 2 sterren Gasthof "Gruner Wald" aan de Carl-Zuckmayerstrasse 1, alwaar men rond 19.00 uur aankwam.

Vrijdagmorgen na het ontbijt vetrok het gezelschap voor een rondrit door de stad en de directe omgeving. Bezocht werd o.a. Schloz Leopoldsbronn (van de Sound of Music) en Schloz Hellbrunn (typerend voorde Italiaanse architectuur). Des avonds om 19.00 uur zong het mannenkoor een geestelijk repertoire in de "Stiftungskirche St.Peter".

De zaterdag stond, m.u.v. een repetitie in de Dom, in het geheel ter beschikking van de zangers en hun begeleiders.

Zondag 31 mei was het dan zover.De missa C-Moll van Franz Liszt zou uitgevoerd worden in de Dom van Salzburg. Het liep eigenlijk niet allemaal zo als het gepland was maar we mochten op een goede uitvoering terugzien. s'Avonds gaf het Mannenkoor samen met het MGV Friedburg een populair concert in Friedburg / Heiligenstatt waarna en het verenigingslokaal van het MGV een gezellig samenzijn was.

De maandag, dinsdag en woensdag stonden in het teken van ontspanning. Er werden verschillende tochtjes gemaakt. Het meest indrukwekkende was het bezoek aan de zoutmijn van Hallein (een van de oudste mijnen ter wereld) en het Kelten-museum aldaar.

Donderdagmorgen vertok om 09.00 uur de bus weer richting huiswaarts alwaar we s'avonds rond de klok van tienen aankwamen.

In een tot op de laatste plaats uitverkochte Tevener Halle werd het publiek op zaterdag 28 november getracteerd op een jubileumsconcert van de Menner Gesangs Verrein uit Teveren. Het LMK zong onder leiding van Hans Luesink een internationaal programma. Op de piano werd zij begeleid door Wim Schepers.

 

1994

Op de 8e juli werd gaf het LMK samen met het koor "Profabril" uit Lissabon een concert in het plaatselijke casino.

Op de 9 juli gaf het LMK samen met verschillende ander koren een concert in de Stade Paul Prieurte Fuveau.

M.m.v. de harmonie St.Michael uit Thorn en tenor Harald Quaden werd er op 6 november een jubileumsconcert gegeven, (foto LMK-1994).

Laat in de herfst op 13 november werd door het mannenkoor een culinarie wandeltocht georganiseerd.

 

1995

Gaf het koor in de uitverkochte Basiliek te Maximin een concert dat bestond uit 20 nummers.

Verzorgde het LMK 's morgens om 10.30 uur de eucharistieviering in de Basiliek te St.Maximin (er waren ca. 1500 mensen in de basiliek), en 's middags om 15.00 uur verzorde zij een gregoriaanse uitvoering met de wereldbekende organist Pierre Bardon. Dit als hommage aan Karel II, de stichter van Saint Maximin.

Op zondagmorgen 17 september om 10.30 uur werd er een ledenvergadering belegd, waarin voornamelijk de wijziging van de statuten aan bod zou komen.

 

1996

Een galaconcert op 23 maart in het gemeentehuis te Landgraaf. Uitgevoerd werden Invocation van Claude Debussy, die Nachthelle van Schubert, Koleda van Jakov Gotovac en het "Gesang eines welken Baumes" van Kahn Ishi, m.m.v. de tenor Harald Quaden.

 

1997

Op de Oude Markt te Ubach over Worms werd op woensdag 30 april medewerking verleend aan een concert. Uitgevoerd werd er de Ouverture 1812 van P.J.Tjaikowsk

Internationaal korentreffen op 10 mei in de burgerzaal van het Raadhuis te Landgraaf. Hieraan verleenden diverse buitenlandse koren hun medewerking .

Op 3 september aan een Nationaal Korenfestival te Noordwijk deelgenomen. E.e.a. vond plaats inde Grote Kerk (St.Jeroenskerk). Van de twaalf deelnemende koren werd het LMK uitgeroepen tot het beste koor.

14 September. Op deze zondagmorgen luisterde het LMK in de monumentale St.Jeroenskerk in Noordwijk de eucharistieviering op. Het gezongene oogstte veel waardering, iets wat pastoor de Blécourt niet onder stoelen of banken stak.

Concert op 19 december in het gemeentehuis in een rechtstreekse TV-uitzending ter ondersteuning van een project in Afrika.

 

1998

Op 30 april bij gelegenheid van het 115-jarig bestaan van de koninklijke fanfare Eendracht, verzorgde de feestvierende fanfare i.s.m. het Landgraafs Mannenkoor StJoseph en de sopraan Judith Luesink de uitvoering van de popsymphonie L'Estacada van Bert Smeets en René Pisters. Een en ander vond plaats op de oude markt in Waubach.

Tijdens de maand mei zijn er bedevaarten, missen en andere gedenkbijeenkomsten. Op maandag 18 mei luisterde het mannenkoor een pontificale hoogmis met bisschop Frans Wierts op in de kapel Leenhof.

 

1999

Op zaterdag 2 januari een eucharistieviering Stg.Voettocht Wittem .

Op zondag 31 januari werd in het verenigingslokaal de 74e jaarvergadering gehouden.

Zaterdags 6 maart werd in de parochiekerk van de H.Petrus en Paulu te Schaesberg een eucharistieviering opgeluisterd.

13 maart. Een eucharistieviering werd opgeluisterd in de parochiekerk te Waubach waarna de jaarlijkse St.Joepviering plaats vond. De uitvoering in de kerk werd geleid door Jean Lardinois omdat haar eigen dirigent Hans Luesink met het schoolorkest op een concertreis naar Frankrijk was.

Op vrijdag 19 maart werden bij de presentatie van het "Dreilandereck" logo enkele werken ten gehore gebracht.

's Morgens op de 11e april werd in de kerk van de Lichtenberg een eucharistieviering opgeluisterd. Dezelfde dag nog werd een nieuwe groepsfoto genomen nabij de Leenderhof.

Op vrijdag 30 april werd op de Oude Markt te Waubach medewerking verleen aan een concert t.g.v. Koninginnedag.

Twee keer per week stonden de mannen van d'r Joep klaar om te repeteren, maar nu iwas het moment suprčme aangebroken. Vanaf Düsseldorf (D) vloog het mannenkoor op 27 mei om 15.40 uur af. Onder leiding van Hans Luesink (en pianist Jean Lardinois) was de concertreis naar Portugal begonnen. Goed vier uurtjes later werden de koffers in hotel Alnsir alweer uitgepakt.

In de Igreja do Carmo (Carmo-kerk) te Tavira (ca. 30 km ten oosten van Faro) werd op vrijdag 28 mei om 21.30 uur het eerste (geestelijke) concert gegeven.

Daags erna op zaterdag 29 mei gaf het mannenkoor acte de presence in Faro, bij dit concert traden o.a. koren op uit Engeland, Spanje en IJsland.

Zondags 30 mei werd een concert in het theater van Loulé en in de kerk te Lissabon i.s.m. de solist Jan Gooren, uitgevoerd werd de Byzantijnse ritus. Dit concert stond in het teken van het Festival dAlgarve.

's Maandag 31 mei ging het koor per bus naar prachtige stad Lissabon alwaar zij s'avonds om 19.00 uur ontvangen werden door de Nedelands Ambassadeur. Ondergebracht werd het koor in het klooster aldaar.

Dinsdag 1 juni hadden de reizigers overdag vrij en konden ieder hun eigen weg gaan en de prachtige stad Lissabon verkennen. Om 21.30 uur gaf het mannenkoor een 50 minuten durend concert in Estoril in de "Igrea de Sao Dimongos de Rana", en daags erna werd er om 19.00 geconcerteerd in het "Convento dos Cardaes" te Lissabon. Aanskuitens hieraan was er een diner met de leden van Cora Brisa en een afscheidsavond. Hiermee was de concertreis weer ten einde en het Mannenkoor maakte zich op voor de terugreis naar Düsseldorf. In de vroege, kleine uurtjes van 4 juni keerden de zangers en hun begeleiders terug na een achtdaagse concertreis. Doodmoe, maar tevreden en vele positieve ervaringen rijker.

De huwelijksmis van Elies Janssen werd op woensdag 12 juni opgeluisterd.

De vlag hangt uit. Zondags 20 juni werd er een "bescheiden" feestdag t.g.v. het 75-jarig bestaan van het mannenkoor georganiseerd. Jubilarissen in dit jaar waren; 60 jaar lid van het LMK Hub Simons, 40 jaar lid van het LMK Ger Janssen, Joep Thijssen, Pierre Michiels, Frans Smeets, Fer Duchateau, May Linssen en Jo Vandenhoff, 25 jaar lid van het LMK waren Lei Vleugels en Jo Lentz, Jan Geenen en Benkrantz waren de jongste jubilarissen namelijk 12,5 jaar lid van het LMK.

Loco-burgemeester Erfkemper reikte op zondag 20 juni ter ere van het 75-jarig jubileum een Koninklijke erepenning uit aanhet Landgraafs Mannenkoor St.Joseph. De voorzitter Leo Vleugels en de erevoorzitter Hub Simons namen deze onderscheiding voor het koor in ontvangst.

Dinsdags 29 juni werd er i.p.v. een repetitie, een evaluatie gehouden m.b.t. de geslaagde concertreis naar Portugal.

In de parochiekerk van Waubach werd op 12 september voorde Schutterij St.Joseph een eucharistieviering opgeluisterd.

Op 3 oktober wordt er in het verenigingslokaal een algemene ledenvergadering belegd.

In de de St.Josephkerk te Waubach wordt op 17 oktober de zeswekendienst van ons erelid Herman Lentz opgeluisterd.

Bij gelegenheid van het 75-jarige bestaan van het Landgraafs Mannenkoor St.Joseph werd op zondag 21 november in het Wijngrachttheater een galaconcert gegeven. Medewerking hieraan verleenden de Koninklijke Philharmonie Bocholtz, het mannenkoor Prancratius uit Heerlen en solist Hubert Delamboye, uitvoering o.a. Israël zingt.

l.p.v. een repetitie wordt op dinsdag 21 december een kerstconcertje gegeven in het bejaardentehuis "'t Heereveld".

Kerstavond 24 december wordt in de parochiekerk de nachtmis gezongen.

 

2000

In het kader van "Heel Limburg Zingt", en ter gelegenheid van het 40-jarig bestaansfeest van de K.N.Z.V. gewest Limburg, verleende het LMK, onder leiding van Hans Luesink en aan de piano Wim Schepers, haar medewerking aan een door het Voerendaals Mannenkoor georganiseerd concert.

De 75e jaarvergadering is weer een feit. Deze vergadering heeft een apart tintje. Het is namelijk de laatste maal dat deze gehouden wordt in het verenigingslokaal "het Parochiehuis" aan de Kllosterstraat. Hierna zal het mannenkoor verhuizen naar het Munti Functioneel Centrum "An d'r Put" aan de Past.Scheeperstaat.

Opluistering van de "Jubilarehrung" van de Sangerkreis Aachen op vrijdag 3 november in de Krönungssaal van het Akens raadshuis.

Concert op 3 december. Er werd in Haanrade samen met Harmonie St.Gregorius uit Haanrade en het Heerlens mannenkoor St.Pancratius een mis voor harmonie-orkest en 4-stemmig mannenkoor van Hub Crüts en de Fremersberg van Miloslaw Koennemann uitgevoerd.

 

2001

Bij gelegenheid van het 60-jarig priesterfeest op 17 maart van L.Wijnen luisterde het mannenkoor de eucharistiviering op in de kerk van Rolduc. De Concelebranten waren G.Custers, emeritus-pastoor en M.Kenis, pastoor te UoW.

Concert op de oude markt te Ubach over Worms op zaterdag 5 mei i.s.m. de Koninklijke Fanfare Eendracht en Sjir Bataille (Ger Bertholet) wordt as inne Voëgel in d'r wind van René Pisters ten gehore gebracht.

Op zondag 2 december werd er door het mannenkoor medewerking verleend aan een korenconcert in het Parkstad Limburg Theater te Heerlen. E.e.a. gebeurde in het kader van Parkstad Koren presenteren zich.

Op zaterdag 15 december wordt er samen met het gemengd koor Quodlibet in Rheindahlen (D) een adventsconcert gegeven. Aansluitend was er nog een gezellige avond met spijs en drank.

Vrijdagavond 21 december werd er, in de regen, een rondgang gemaakt door het Waubachse. Tijdens deze rondgang worden op verschillende plaatsen kerstliederen ten gehore gebracht. Dit als dank aan alle donateurs en begunstigers van het koor.

Dinsdag 25 december, eerste kerstdag werd 's morgens om 11.15 uur een eucharistieviering in de parochiekerk te Waubach opgeluisterd.

 

2002

In plaats van een laatste repetitie te houden in 2002 wordt er op dinsdag 18 december in het bejaardentehuis te Chevremont een kerstconcert gegeven.

Op zondagmorgen de 12e januari luisterd het koor een eucharistieviering op in de Parochiekerk H.Sebastianus van Voerendaal. E.e.a. staat in het teken van de schutterij St.Sebastianus waar het koorlid Bert Hazelhof koning van is.

Op zondagmorgen de 27e januari houdt het Landgraafs Mannenkoor StJoseph haar ledenvergadering.

Op zaterdag 23 februari 2002 wordt medewerking verleend aan een Galaconcert van de harmonie St.Elisabeth uit de Groenstraat. Het mannenkoor brengt hier het soldatenkoor van Faust ten gehore. De uitvoering vindt plaats in de burgerzaal van de gemeente Landgraaf.

Zondag 10 maart om 20.00 uur verleende het mannenkoor haar medewerking aan een concert in het Parkstad Limburg Theater te Heerlen. Tijdens dit concert werden een 6-tal Engelstalige en een (Zabe) in de Slavische taal gezongen werken ten gehore gebracht.

Met verslagenheid hadden we kennis genomen van het overlijden van onze zangersvriend Hein van der Hoff. Op woensdag 20 maart namen we tijdens een eucharitieviering in de parochiekerk van Waubach van hem afscheid.

Zaterdagavond 23 maart vond de traditionele feestavond , de zgn Joepeavond, van het LMK plaats. Tijdens deze feestavond werden gehuldigd; Jo Gerards (12,5 jaar lid van het koor), Hein Mantingh (25 jaar lid van het KNZV) en Hein Kuiter (60-jaar lid van het mannenkoor en 70-jaar lid van de KNZV). Verder werd er op deze avond Joep Thijssen benoemd als erelid ,e.e.a. wegens zijn verdienste in het LMK tijdens zijn meer als 40-jarig lidmaatschap.

(terug naar inhoudsopgave)


1952

Mathieu Notermans, geboren op 8 februari 1903, neemt zondag 1 juni de dirigeerstok ter hande om het Mannenkoor St.Joseph leiden. Het mannenkoor werd onderzijn leiding naar een nog hoger muzikaal vlak getild en men nam onder zijn leiding succesvol deel aan concoursen.Hij zou directeur blijven tot 18 maart 1962, helaas moest hij (ook) om gezondheidsredenen het stokje aan de wilen hangen. Het koor eerde hem door hem vanaf deze datum tot ere-directeur te benoemen.

De oud-driecteur van het mannenkoor dhr.P.Knoben is niet meer, hij verloor op 27 augustus de strijd tegen zijn ziekte. Het koor het toch wel veel aan deze man te danken, het kwam onder zijn bezielende leiding de vroegere muzikale crisis te boven.

1953

Op zaterdag de 23ste dag in de maand mei nam Piet knubben een nog geen 14-jarige jongen mee naar de repetitie van het Mannenkoor en zei tegen de dirigent Notermans, zet hem maar bij de tenoren. Zo kwam het dat May Wolters (wie kent hem niet?) bijna 4 jaar als tenor zong. Tegenwoordig is hij een van de dragende bassen van het koor (2002).

Bij gelegenheid van het 150-jaar bestaan van de parochie Waubach werd er op zondagmorgen de 20e september een plechtige hoogmis met feestpredikatie door dr.Frehen uit Oirschot opgeluisterd. Later op de dag vond er een jubileumsconcert plaats op de speelplaats van de St.Josephschool. Aan dit concert verleenden onder meer het Waubachs mannenkoor St.Joseph, de fanfare Eendracht uit Waubach, he mannenkoor de vriendenkring St.Rochus en de fanfare St.Elisabeth, beiden uit de Groenstraat hun medewerking.

1954

Het op 17 en 18 juli te houden 30-jarig bestaansfeest van het mannenkoor wordt wegens regen verschoven naar 24 en 25 juli. Ook op de laatste twee genoemde dagen was de regen een spelbreker. Zes verenigingen namen deel aan het feest, de overige elf verenigingen kwamen niet of waren verhinderd, (uit het correspondentieboek van 1954)

Op 14 en 15 augustus 1954 onderneemt het mannenkoor St.Joseph een trip naar Rüdesheim (D). Van het 48 leden tellende koor nemen 36 zangers deel aan deze reis. In Arendsbergn wordt in de kerk het Jubilate Deo van Scheren uitgevoerd.

1955

In 1955 werd te Handel in de afdeling 2 de eerste prijs cum laude en de ereprijs behaald.

Op 18 januari 1955 geeft het mannenkoor St.Joseph een Winterconcert. Voor dit concert worden er speciale uitnodigingen verstuurd naar de Burgemeester, de Pastoor en de Kapelaan etc.

Zaterdagavond 19 februari hield het mannenkoor in het verenigingslokaal een feestavondmet verloting. Deze feestavond bracht fl. 180,29 op, de uitgaves waren fl. 143,80 (uitgaves voor o.a. een flesje jenever en een doosje sigaren voorde directeur). De geboekte winst was fl. 36,49.

1956

Het tegenwoordig nog bestaande damescomité schenkt het koor een nieuw vaandel dat op 02-04-1956 bij de vaandelwijding wordt overgedragen.

1957


maandag 15 april 2002


Pagina 7 van 35


Spiesel historiale van het Landgraafs Mannenkoor St.Joseph

Te Vught werd op een zangersconcour, in de afdeling 1 de eerste prijs cum laude behaald. Dit geschiedde in het jaar 1957.

1958

Midden in de zomer naar Scheveningen en dan op zondag 8 juni deelnemen aan een zangersconcours in het Kurhaus. In de C-afdeling (uitmuntend) werd de eerste prijs cum laude behaald. Ook ontving men nog de directeursprijs. Heel Waubach was trots op d'r Joep, en het ledenaantal steeg, mede door de behaalde successen en de kwaliteit welke men ten toon spreide, gestaag.

1959

Voorzitter J.Römkesn vertelt: de kracht van het Waubachs Mannenkoor St.Joseph is het grote samenhorigheidsgevoel en de vrienschap tussen de leden. Mathieu Notermans, die al bijna 8 jaar de dirigeerstok (vanaf 01-06-1952) zwaait, is bijzonder optimistisch ten aanzien van het komende concour.

Tijdens een zangersconcour op 3 juli te Blerick wordt als verplicht werk het Trinklied van Zoltan Kodaly uitgevoerd. Als keuzewerken staat het Nederlande werk "Licht" van de Nederlandse componist Hendrik Altink en in de erewedstrijd wordt het Veni Creator van A.Diepenbeek ten gehore gebracht.

Op 15 augustus 1959 onderneemt het koor een geslaagde concertreis naar het plaatsje Forbach in de Schwartzwald (D). Het koor telt nu bijn 60 zingende leden.

1960

Op zondag 7 februari namen de heren Lei Willems, Piet Knubben, Joep Thijssen het initiatief om tot de oprichting van een damescomité tekomen, dat ondersteunend en helpend de hand zou kunnen gaan bieden aan het Mannenkoor. Sinds deze zondagmorgen is het damescomité niet meer weg te denken uit het "leven" van het Mannenkoor.

Nadat de koorleden op zondag 20 maart, 's morgens om 09.30 uur de hoofdmis in de parochiekerk opluisterden en een bezoek brachten aan het kerkhof gaven zij nog een concert voorde oude van dagen.

Kostenbesparend?. Met de lijnbus vertrok het koor op woensdag 4 mei naar Rimburg om aldaar deel te nemen aan de herdenkingsplechtigheden aldaar.

Sinds 4 juni 1960 heeft het koor koninklijk goedgekeurde statuten.

Men ging naar Blerick op concours, dus werd er ook een generale repetitie gehouden, en wel op zaterdag 25 juni om 20.00 uur in het repetitielokaal Ritzen. Alle begunstigers en ereleden, alsook enkele ondernemingen, alle culturele verenigingen uit de omgeving de geestelijke en wereldlijke overheid der gemeente werden uitgenodigd.

Op zondag 6 juli om 13.00 uur vertrok het koor vanuit Ubach over Worms naar Blerick alwaar deelgenomen zou worden aan het 7e Internationale concours aldaar. Onder leiding van Mathieu Notermans behaalde het koor in de B-afdeling de eerste prijs cum laude, de ereprijs en de directeursprijs behaald. Hier werd o.a. het Trinklied van Kodaly ten gehore gebracht. Uiteraard hield men na het behaalde resultaat een receptie, en wel daags erna op maandag 4 juli in zaal Ritzen.

Een tripje maken is altijd al leuk geweest, het verbroedert en komt het koor ten goede. Ook op zondag 28 augustus onderneemt het mannenkoor een reisje, en wel gingen zijn met de I.A.O. naar Euskirchen (D). Men vertrok al vroeg (06.30 uur) om om 09.00 in de Martineskerk de eucharistieviering op te luisteren. Na de mis en een koffietafel zette men het reisje voort met een bezoek aan het Ahrtal en tochtje langs de Rijn. Via de moezel ging het dan naar Cochem. Na een gezellige avond tot ca. 23.00 uur vetrok men op de korste weg terug naar huis.


maandag 15 april 2002


Pagina 8 van 35


Spiegel historiale van het Landgraafs Mannenkoor St.Joseph

Het traditionele winterconcert stond weer op het programma en wel op zondag 11 december werd er geconcerteerd en ook de K.G. "Dorfspatzen" uit Kohlscheidt verleenden aan deze avond hun medewerking. De ingenomen entreegelden (hfl. 63,76) wogen niet op tegen de uitgaven.

Het mannenkoor telt op de laatste dag van dit jaar 62 leden.

1961

Tijdens de bestuursvergadering van dinsdag 13 december werd besloten om komend jaar op 19 maart (St.Joseph) geen feestdag te organiseren. Dit werd besloten omdat men verwachtte dat de in het koor zingende "Joepen" deze feestdag in huiselijke kring zouden vieren. Ook werd er besloten buiten het winterconcert geen andere (grotere) concerten in het dorp te geven daar de publieke belangsteling te klein was.

Het is weer zover. Op zondag 15 januari werd er een algemene ledenvergadering gehouden. De volgende leden werden gehuldigd; R.Kleinen, J.Kleinen, LKnubben, Herman Lentz en Pierre Ramakers. Allen vierden hun zilveren jubileum. Deze jubilarissen kregen een standaard met inscripte ter waarde van hfl. 15,-, hun dames kregen een doosje bonbons terwaarde van hfl. 3,- Deze dag werd als volgt ingedeeld; de vergadering werd om 12.00 onderbroken om de inwendige men te versterken (Aardappelpuree met zuurkool en wordt, het toetje werd door de dames verzorgd), 's avonds volgde een gezellige familieavond waarbij de door de heer Simons geschonken 2 tonnen bier op zijn gezondheid werden geledigd..

Op zondag 5 februari werd er, onder leiding van M.Notermans, mederwerking verleend aan een feestconcert t.g.v. het 55-jarige bestaan van de vriendenkring St.Rochus uit de Groenstraat.

Op kermiszondag 23 april werd er in het tehuis voor ouden van dagen een concertje verzorgd. Ook kregen de bewoners van het koor een versnapering aangeboden.

Ook serenades werden er gebracht. Op zaterdag werd er gezongen bij het gouden paar John Joseph Dörenberg x Anna Maria Dautzenberg. Beiden huwden te Ubach over Worms op 16 juni 1911.

Bij gelegenheid van het 40-jarig bestaansfeest van het Rumpens Mannenkoor verleende het Mannenkoor St.Joseph haar medewerking.

Ook de fanfare St.Elisabeth uit de Groenstraat vierde dit jaar haar 40-jarig jubileumsfeeft, en uiteraard verleende het mannenkoor hier op 17 juni medewerking aan de feestelijkheden.

In Rimburg was het feest. De fanfare Victoria vierde haar 75-jarig bestan en had het Mannenkoor uitgenodigd om op zaterdag 1 juli dit feest luister bij te zetten.

Op 5 augustus 1961 wordt er een concert verzorgd bij groots opgezette jubileumfeesten in Breda. Een en ander viel tegen en er wordt besloten de ophanden zijnde concertreis naar Antwerpen geen doorgang te laten vinden doch hiervoor in de plaats een gezeliige avond te houden.

Op dinsdag 3 oktober huwde het mannenkoorlid George Knubben, wat aanleiding gaf om 's morgens de H.Mis te zingen (helaas was het koor (i.vm. werkzaamheden) maar met weinigen vertegenwoordigd), 's Avonds werden er dan tijdens het huwelijksfeest nog enkele nummers gezongen.

Op 7 oktober werden er in het parochiehuis opmamen gemaakt door de KRO. Dit concert werd op 13 oktober in zijn geheel uitgezonden. Hoewel het concert beter had gekund mocht men over het resultaat tevreden zijn.

Tijdens het jaarlijkse familiefeest van de fluit- en tamboerkorps Prins Bernard op vrijdag 20 oktober werd op uitnodiging een deel van hun feestavond door het mannenkoor muzikaal opgeluisterd.


maandag 15 april 2002


Pagina 9 van 35


Spiegel historiale van het Landgraafs Mannenkoor St.Joseph

Vrijdags 20 oktober werd er een muzikaal bezoek gebracht bij de familie Beckers, die het feit herdachten dat zij 40 jaar geleden in het huwelijk traden.

Het jaarlijks terugkerende eigen "Winterconcert: werd dit jaar gehouden op zondag 10 december.

Door het jaar heen verloor het koor door omstandigheden 6 leden, tyerwijl er 9 nieuwe zangers werden aangenomen. Op het einde van dit jaar was koor 65 man sterk.

1962

Na ruim 40 koordirigent, waarvan de laatste 10 jaar bij het mannenkoor StJoseph neemt Mathieu Notermans om gezondheidsredenen afscheid als dirigent van het koor. Uit erkentelijkheid biedt het mannenkoor hem het Ere-Directeurschap aan. Op Paasmaandag draagt hij het koor over aan dirigent Th.Heunen uit Doenrade.

Op 11 augustus, namiddags om 17.00 uur vertrekt het Waubachs mannenkoor voor een concertreis naar Joegoslavië. Met 2 bussen en met 55 zangers (een tiental zangers moest wegens omstandigheden verstek laten gaan) ging de reis naarde mooie stad Ljubljiana.

1963

Bijna alle leden van het mannenkoor waren in touw. Vandaag zaterdag 11 mei arriveerden de gasten, het mannenkoor Zarja uit Trbovlje (Yoegoslavië). Zij zouden onze gasten blijven tot en met zondag 19 mei.

Het eerste gezamenlijke concert in Nederland met het Yoegoslavische koor vond plaats op zondag 12 mei in het beambten-casino te Treebeek.

Op vrijdag 21 juni gaf het mannenkoor een avondvoncert t.g.v. het 80-jarig bestaansfeest van de Koninklijke Fabfare "Eendracht" uit Waubach. Het koor bracht hier een twaalftal nummers ten gehore.

1964

Op zaterdagmorgen 10 juni 1964 vertrok de zangers van het mannenkoor, onder begeleiding van hun echtgenotes, naar Offenbach-Brügel om haar medewerking te verlenen aan het 90-jarig bestaansfeest van de zangvereniging Humanoria. Voordat er op maandag de terugreis werd aanvaard brachten zij nog een bezoek aan de autofabriek en de vlieghaven Frankfurt.

Op 19 juni 1964 wordt ter gelegenheid van het 40-jarig bestaansfeest van het mannenkoor StJoseph een Galaconcert gegeven door de Koninklijke Fanfare Eendracht uit Waubach. Een en ander had plaats in een feesttent op het feestterrein, gelegen aan de Kerkstraat te Waubach. De feestelijkheden t.g.v. dit 40-jarig bestaansfeest voltrokken zich vanaf vrijdag 19 juni 1964 t/m zondag 28 juni 1964. Een feest waar een keur van muziekgezelschappen acte de precense gaven. Zoals: het Rumpens Mannenkoor uit Brunssum, het gemengd koor St Jozef uit Eijgelshoven, de Fanfare Victoria uit Rimburg, gemengd koor Don Bosco uit het Lauradorp, zangvereniging St.Caecilia uit Chevremont, mannenkoor Kunst na Arbeid uit Heerlerheide, het Utrechts Byzantijns koor etc. etc.

1965